A- A A+
Pin It

 КАК ДА ГОВОРИМ С МЛАДЕЖТА ЗА АЛКОХОЛ И НАРКОТИЦИ 

     Възпитанието на подраства­щите деца е трудно. Днес може би по-трудно от когато и да било в миналото. Младежта днес се об­лича по друг начин, слуша раз­лична музика, дори говори на друг език. Изследванията показ­ват, че, въпреки тези разлики, ро­дителите имат все пак влияние върху решенията, вземани от де­цата им. Преди всичко роди­телите трябва да опознаят децата си и да се научат да говорят с тях. Ето няколко указания, които мо­гат да улеснят това: • Започни игра на въпроси и отговори:

     КАКВО БИ НАПРАВИЛ, КО­ГАТО напр. някой те черпи с ал­кохол, цигара или джойнт? (при­мерите могат да бъдат различни)

     Представи въображаема ситу­ация, която ще даде на детето възможност да се замисли и да реши. Такава игра може да бъде удобен случай да изслушаш и да разбереш мнението на детето, а също така да предложиш ра­зумни начини на поведение в труд­ни моменти.

     Чети статиите в списанията, които обича детето ти. Разго­варяй с него за проблемите, за които те говорят. Можеш и да дискутираш за тях, но се старай също толкова да слу­шаш, колкото да говориш.

     Имай време и търпение да слушаш децата си. Тинейдже-рите имат доверие на роди­телите си, ако могат да из­казват мнението си и не биват за него порицавани или кри­тикувани. Не налагай мне­нието си, не избухвай и не унижавай децата. Помогни им да си изработят само­увереност, което ще усили способността им за вземане на трудни решения. 

(„Arka", 1997 № 19, с. 22) 

Pin It

АркА, брой 1, декември 2001 г.

АркА

брой 1, декември 2001 г.

Редакция и превод: Анна Швед

Коректор: Йорданка Илиева

Снимки: Анна Швед

Графично оформление и предпечатна подготовка: Анна Швед

БЮЛЕТИН НА РЕГИОНАЛНАТА ПРОГРАМА
“АЛКОХОЛ И НАРКОТИЦИ”
НА ФОНДАЦИЯ “СТЕФАН БАТОРИ”

Издателят разрешава препечатването на нашите статии с молба за поместване на следната забележка:

“Препечатано от списание “АРКА”, издавано в рамките на Регионалната програма “Alcohol & Drug” на Фондация Стефан Батори.”