A- A A+

 

     Книгопис:

 

1. Куценок И., Димитров Г., Злоупотреба и зависимост от психоактивни вещества, Институт по поведенчески стратегии, София, 2004; 123-135.

2. Даскалов Р., Дрогите, Мишлена, 2006; 157-163.

3. Маринов П., Фармакопсихиатрия и психофармакология, Пропелер, София, 1999; 16-20; 324.

4. АркА, № 7, Бюлетин на регионалната програма „Алкохол и наркотици” на Фондация „Стефан Батори”, 2007; 14-15.

5. Goldberg D., Sidney B., Creed F., Psychiatry in medical practice, Tavistock Publications, 1987; 209.

6. FriedmanL,FlemingN., RobertsD., HymanS., Sourse Book of Substance Abuse and Addiction, Williams & Wilkins, 1996; 223-228.

7. Richard D., Senon J., Dictionnaire des drogues, des toxicomanies et des dependances, L, LAROUSSE BORDAS /HER, 1999; 31-32.

8. Kaplan H., Sadock B., Clinical Psychiatry from Synopsis of Psychiatry, Williams & Wilkins, 1998; 1:197-202.

9. Kaplan H., Sadock B., Pocket Handbook of Clinical Psychiatry, 2ndedition, Williams & Wilkins, 1996; 78, 89-90.

10. Laurence D., Bennet P., Clinical Ppharmacology, Churchill Livingstone, Edinburg London and New York, 1987;2:124-126.

11. Scharfetter C., Allgemeine Psychopathologie, Georg Thieme Verlag, Stuttgart-New York, 1996, 114.

Pin It

АркА, брой 10, август 2009 г.

АркА

брой 10, август 2009 г.

Редакция и превод: Анна Швед

Коректор: Йорданка Илиева-Цъган

Графично оформление и предпечатна подготовка: Анна Швед

БЮЛЕТИН НА РЕГИОНАЛНАТА ПРОГРАМА
“АЛКОХОЛ И НАРКОТИЦИ”
НА ФОНДАЦИЯ “СТЕФАН БАТОРИ”

Издателят разрешава препечатването на нашите статии с молба за поместване на следната забележка:

“Препечатано от списание “АРКА”, издавано в рамките на Регионалната програма “Alcohol & Drug” на Фондация Стефан Батори.”