Възможности за лечение на зависимости

в България

 

      Предлагаме ви различни възможности за лечение на ал­ко­хо­ли­зъм и наркомания в България. Въпреки че се постарахме да пред­ста­вим максимален брой възможност, списъкът ни не претендира да е на­пълно изчерпателен.

  

 • Програма „Солидарност”

 

     „Солидарност” е програма за рехабилитация и ресоциа­ли­за­ция на зависими, основаваща се на модела „терапевтична общност”. Това е отворена, нерезидентска програма – хората, които идват за ре­ха­би­литация, остават в Центъра между 9 и 17 ч. всеки работен ден. През то­ва време те участват в различни ателиета, дискусионни, обучителни и терапевтични групи, споделяйки затрудненията, до които ги е довела употребата, търсейки алтернативи на зависимостта.

     Програмата е свободна от наркотици и насилие, тоест тя предлага защитена среда, в която не се консумира, малка група от хора с еднакъв проблем, които се учат да си помагат взаимно, да се приемат такива, каквито са, да се разбират и говорят за своите нужди. Тук, въпреки страховете, че няма да се справят, клиентите получават от гру­пата и екипа приемане, подкрепа, съдействие при решаване на житейски ситуации и обучение в социални умения.

     Програмата е доброволна – в нея се влиза по желание и всеки е свободен да напусне по собствено съгласие. Оптималната про­дъл­жи­тел­ност е 10 месеца. Програмата е гъвкава – стремежът е тя да от­го­варя на очакванията на клиентите и към тях се подходожда инди­ви­дуално според всяка заявка. Програмата на „Солидарност” е в съ­ответ­ствие със стандартите на Националната стратегия за борба с нар­ко­ти­ци­те и съвременния световен опит. Тя има становище за Добра Прак­ти­ка от Националния Център по Наркомании, както и лиценз за со­циал­на работа от Министерството на Труда и Социалната Политика. Програмата се супервизира от една от най-опитните и модерни про­гра­ми – Тремполин – Белгия (www.trempoline.be), както и от На­цио­налния Център по Наркомании, което гарантира нейната устой­чивост.

     Срещи за консултиране, информиране, подкрепа и първичен кон­такт са възможни при предварителна уговорка с членовете на еки­па на „Солидарност”:

     Дневен Център „Солидарност”, Рехабилитационна програма

     Тел./Факс: 02/ 971 99 20, e-mail: info@solidarnost-bg.org

 

 • Информационен център „Посланици на на­деж­дата”

 

     От 2006 година в град София функционира Информационен център „Посланици на надеждата” за зависими и техните близки. Дейността на центъра е ориентирана към хората със зависимости и техните близки. Информационният център работи всяка събота от 9 до 12 часа, ул. „Църноок” 3.

     Неговата дейност допълва дейността, която извършва Дневен цен­тър за рехабилитация на зависими „Солидарност”, като попу­ля­ри­зи­ра програмата му, информира хора, които търсят път за въз­ста­но­вя­ване за видовете програми в България, насочва към подходящата форма на лечение и рехабилитация. Екипът на Инфоцентъра „По­сла­ници на надеждата” предлага запознаване с реха­би­ли­та­ционната програма на „Солидарност”, консултация на живо и по телефона, ориен­тация към детокс.

     Телефонзаконтакти: 02/971 10 96, 02/963 07 17

     E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 •  Православeн център за духовно обгрижва­не на наркозависими

 

     Православният център за духовно обгрижване на наркоза­ви­си­ми е единствена по рода си организация в България, която денонощно обгрижва наркозависими младежи и използва православна методика в ра­ботата си. Използваната православна методика в течение на ня­кол­ко години се е превърнала в ценна духовна практика на обгриж­ва­не на за­висими младежи. Центърът осъществява всекидневна те­рен­на ра­бо­та, която до този момент постига невероятни и категорични резултати. Обгрижването на наркозависимите в Центъра не се състои „просто в пре­одоляването на зависимостта”, а в цялостна православна под­го­тов­ка за по-висш християнски живот.

     ПЦДОН (Православен център за духовно обгрижване на нар­ко­зависими) Св. Боян Енравота Първомъченик Български– храм Св. Цар Борис І, гр. Варна, кв. Аспарухово

     ул. Места№ 38 а, тел.: 052/37 06 35

     отец Георги, отец Добромир

 

 • Терапевтична общностНово Начало

 

     Терапевтичната общност „Ново начало” е център, базиран на те­рапевтичните общества за рехабилитация на зависими, и е част от дей­ностите на Фондация „Посоки 2005”, осъществяваща дейност в об­ществена полза, работеща със становище за добра практика. В екипа взи­мат участие психолози, терапевти, социални работници, кон­сул­тан­ти с личен опит и консултант-психиатър.

     Процесът включва няколко етапа: Първи етап – програма в с. Буново – 9 месеца, базирана на мо­дел на терапевтичните общества (може да се ползва и информация от сайта на европейската федерация на терапевтичните общности – EFTC). Това е най-главната и най-важна фаза в лечението. Струк­ту­рата и дейността в първа фаза са проектирани да водят зависимите личности към разбиране на основ­ни­те причини за тяхната злоупотреба и да мотивира към пълната про­мя­на на тяхното поведение и предходен начин на живот. В терапевтична среда бившите активно зависими се учат даразвиват доверие и от­го­вор­ност в себе си и за другите, да се справят със стреса и трудностите по нов и кон­струк­тивен начин. Като метод за постигане на техните цели общността приема определени правила и принципа на вза­и­мо­по­мощта– всеки член на групата се учи да помага на себе си с под­кре­пата на другите. Необходимо условие за успешното възстановяване е и индивидуалното активно участие в процеса.

     Втори етап– Център за ресоциализация– 5-7 месеца. След за­вършване на терапевтичната програма, участниците продължават своето лечение  във фазата на реинтеграция и социална активация. През тази фаза главната цел на всеки участник е да достигне функ­цио­ниране като равен член на обществото.

Основен акцент е превенция на рецидив, изграждане на устой­чиви модели на неупотреба, като за целта се провеждат интензивни терапевтични сесии по 4 часа на ден в рамките на работната седмица.

     Паралелна подкрепяща програма за родители и близки. Уча­стието на семейството и близките на зависимия в процеса на неговото лечение е позитивен фактор за постигане на терапевтичен резултат. В град София в Дневния център „Ново Начало” се провеждат ежесед­мич­ни групи за родители, както и с техните близки (деца, роднини и т.н.), които са със същата продължителност, както и фазите на лечение на зависимия.

     Телефон:0 887 811 890


 • ОрганизацияБетел

 

     Организацията „Бетел” отвори нова къща в София за момичета. Ка­пацитетът е 10 места. За справки и контакти:

     Диана Реча, 0 896 684 251; 02/ 983 52 68 от 9:30 до 17:30ч.

     „Бетел” е християнска организация за подкрепа на зависими при избора им на нов начин на живот. Седалището е в Испания, но имат къщи в редица страни в Европа. В България досега имаше само къща за момчета.

     Освен „Бетел”, къща за момичета в България – в Нови Искър има и организация Рето. Престоят и на двете места е без­пла­тен, живее се в защитена среда, резидентите работят и така се из­дър­жат.

     Християнската асоциация „Бетел”, която има центрове за реха­би­ли­та­ция на зависими в цял свят, отвори две къщи и в България. Те се нами­рат в София –основната е в кв. „Димитър Миленков”, а вто­ра­та – в Кня­жево. Постъпването в тях е възможно, когато има свободни места. То става след среща с представители на асоциацията и след зая­вяване на доброволна мотивация за лечение. Режимът в къщите е схо­ден с този в подобни места от типа на Рето, Ремар и други. Не се у­по­требяват ле­кар­ства, забранена е употребата на алкохол и цигари.

     За информация и контакти:

     Къща в кв. „Димитър Миленков” –02/ 857 46 42;

     Къща в Княжево–02/9732895, 0887549902, 0888110810, 02/9602250.

 

 • Организация РЕТО

 

     РЕТО приемат младежи от цяла България в трите построени къщи край София, Пловдив и Бургас. Тъй като напливът е голям, обик­но­ве­но се чака месец и половина, два. Младежът, който иска да по­стъ­пи, се обаж­да на един от посочените телефони и заявява своето у­ча­стие. Определя му се среща в първата събота от месеца, като има и ли­чен разговор. Дава му се дата, на която той трябва да се обади по те­ле­фона и да потвърди желанието си да постъпи. Обикновено на тази дата той получава друга дата за обаждане и така, докато се освободи място. Младежите работят – обикновено в складовете на Била (София и Пловдив) или в областта на селското сто­панство (Бургас) и сами се издържат. Режимът за свиждане с ро­ди­те­ли­те е доста строг, обик­но­ве­но минават месеци до първото свиждане, но има възможност за те­ле­фо­нен контакт и писма.

     За връзка с организацията РЕТО, която поддържа три къщи за дъл­госрочна рехабилитация на зависими в България и изпраща за ле­че­ние в Испания и други страни:

     София, ул. „Ст.Стамболов”16 (след „Пиротска”)

     02/980 21 43 след 10 часа.

     База във Войняговци, София:02/ 99 64 148.

     База във Войводиново, Пловдив:0887 539 656.

     И-мейл:bulgaria@asociacionreto.org

 

 • Комуна Аккорема

 

     Аккорема е комуна за рехабилитация на наркозависими, алко­холици и други зависими. Комуната е създадена в Испания преди 30 години и има клонове предимно там. През месец септемви се от­кри­ва такава комуна в Ямбол и оттогава се приемат момчета с проблеми,като дрога и алкохол, за дълготраен престой. Комуната е християнска и прилага християнския начин на живот и християнския морал на леку­ващите се. Трудовата терапия е основният начин за лечение, про­веждат се също така събрания през седмицата, на които се раз­го­ва­ря с мом­че­та­та за техните зависимости. Забранени са всякакъв вид заместите­ли на дрогата, като лекарства и цигари. Лечението е напълно без­платно, средствата идват от труда на лекуващите се и от раз­лич­ни ви­до­ве дарения. Средствата, получени от този труд, се предназначават изцяло и един­ствено за нуждите на пребиваващите в центъра.

     За контакт:

     Николина Коцева  0 885406 646;

     Рубен Лафуенте  0885 408 160.

 

 • Сдружение „Майки срещу дрогата”

 

     Сдружение „Майки срещу дрогата” в Пловдив е създадено от Ве­селина Божилова и Елка Паникян през ноември 2003 година. В не­го­вите цели е записано, че с обединените сили на майки, бащи и близ­ки на зависими деца, както и на съмишленици, то ще се бори за спа­ся­ването на децата в Пловдив, ще обогатява културата на гражданите по то­зи въпрос, ще работи и за промяна на държавната политика в тази сфера. От момента на своето неформално създаване учредителите на сдружението осъществяват индивидуални срещи с родители, както и ре­довни сбирки всеки четвъртък от 18 часа в зала 6 на Младежки дом „Спектър” в Пловдив на ул. „Авксенти Велешки” 20. На тези сбирки обикновено присъстват не по-малко от 30 майки, понякога и бащи. Сдружениетоеотворентип, товинагиеготоводаприемеидапо­мог­ненародител, койтоимапроблемсъсзависимоотнаркотицитедете. Чле­нове на сдружението се отзовават на покани за срещи с учители и ученици, досега са реализирани няколко в Пловдив и Асеновград.

     Основните си цели Сдружението вижда в помощта на ро­ди­те­ли­те, които тепърва трябва да мотивират децата си, за да отидат на ле­че­ние и да спрат употребата на наркотиците, и в осигуряването на „мрежа” за тези деца, които са положили огромни усилия да преминат през дългосрочните програми и се връщат в Пловдив.

     http://antidrugbg.com/


 • СдружениеНачало

 

     Сдружение „Начало” в Бургас организира дневна програма, ко­я­то се провежда всеки делничен ден от 17 до 19 часа, с възможност за про­мяна на часа. Програмата се води в съседно на офиса поме­ще­ние. Ста­ва дума за групова и (или) индивидуална психотерапевтична ра­бо­та, която се води от хора, преминали програмата на „Феникс”, за­вър­ши­ли социални дейности в БСУ и курс по когнитивна психо­те­ра­пия, с бо­гат доброволен опит в сферата.

    Подходящи за програмата са зависими, които имат достатъчна мотивация да се включат и съответен ресурс, да имат близки или ро­ди­тели, които да ги придружават и изчакват, докато трае групата, да спаз­ват правилата, които програмата изисква – точност на появяване, из­пълнение на задачите до следващия ден, липса на агресия и упо­тре­ба на дрога при срещите, доброволно съгласие за инцидентни тестове и др. Подходящи за този вид лечение са и младежи, които в момента употребяват Revia, които са били на сравнително краткотрайно ле­че­ние.

     За родителите и близките в този процес е наложително активно участие– става дума за партньорство и обучение за конкретно по­ве­де­ние и конкретни действия в ежедневните ситуации. Това засега става успоредно с групата – на индивидуални сесии с родителите или на сре­щи с терапевта, младежа и семейството му.

    Всяка събота от 15-17 часа на територията на Центъра се про­веж­дат групови сбирки за родители, чиито деца са в различни фази – в ре­социализация, в процес на дългосрочно лечение, в началото му и др. Те протичат най-често като групи за взаимопомощ, но при възможност и заявка се канят и специалисти.

     Предстои опит за субсидиране, но на този етап са наложителни такси– 150 лв на месец. Възможно е намаляване при участие на по­ве­че кандидати.

     Адрес: Бургас, ул. „Яворов” № 2, до банка „Биохим”

     тел.:056/827 643;

     Мария  Илиева  0888 791 944;

     Илиян  0888 454 515.

 

 • Център за рехабилитация и интеграция на хора със зависимости подкрепяща про­гра­ма

 

     Център за рехабилитация и интеграция на хора със зави­си­мо­с­ти – подкрепяща програма е реализирана от „Проект Пеперуда – Со­фия”. Програмата е създадена по начин, който позвалява на участ­ни­ци­те в нея да влязат в адаптивна социална роля (учащ, студент, ра­бо­тещ) и същевременно да бъдат подкрепяни. Участници в програмата мо­гат да бъдат хора със зависимост към психоактивни вещества, хазарт, интернет зависимост, психогенни хранителни разстройства.

     Повече информация можете да получите на info@ppsbg.org или на следните телефони : 02/ 988 55 53 и 0 898 205 990.

 

 • Програмата „ИМАГО”

 

     Програмата „Имаго”се реализира от „Проект Пеперуда – Со­фия”. „Имаго” е програма за групова терапия, тренинг и личностово раз­витие. Включва интензивни групови срещи и индивидуални кон­сул­тации, целящи по-дълбинно отработване на емоциите. Прог­ра­ма­та предлага възможност за разгръщане на потенциала на личността и емо­цио­нално израстване. Участниците в програмата могат да бъдат всич­ки хора, мотивирани да се самоактуализират.

     Повече информация можете да получите на imago@ppsbg.org или на телефони: 0 898 420 831.

 

 • Българска асоциация за партньорство и ин­те­грация (БАПИ)

 

     Асоциацията е учредена на 16.02.2004 г. като национално представена мрежа от неправителствени организации и физически лица. Една от основните цели на БАПИ е подпомагане и социална интеграция на лица със зависимости и лица в неравностойно по­ло­же­ние. За контакти: д-р Петър Василев, тел.: 02/ 962 35 84, 0 898 209 175, e-mail: peter.vassilev@contact.bg.

 

 • Държавна психиатрична болница „Д-р Ге­орги Кисьов” – Раднево

 

     Установена с години практика, различни програми, арттерапия, трудова терапия и спорт, подготвени специалисти.

     ДПБ-Раднево е най-голямата психиатрична болница в страната. Тя е болница от павилионен тип. Разположена е на площ 680 декара. Има девет отделения, 520 легла, обширен парк с гора, озеленени пло­щи с алеи, общо 31 сгради, от които 5 болнични павилиона и меди­цин­ски звена. В три от общо деветте отделения на болницата се лекуват хо­ра със зависимости. Такива болни се заселват и в преходните жи­ли­ща след изписването им от отделенията.

     Лечението е безплатно.

     Адрес:6260 гр.Раднево, ул. „Магда Петканова” № 1,

     тел.:0417/ 8 25 86; 0417/ 8 25 88; 0417/ 8 23 46;

     факс:0417/ 8 25 60.

 

 • Клиника в Суходол

 

     Най-дългогодишната практика за терапия на зависимости у нас, добри специалисти. Безплатно лечение.

     София 1362, кв. „Суходол”

     Телефони: 02/ 920-20-08; 02/ 920-20-66

     Факс: 02/ 832-10-47;

     e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или ncn@mbox.infotel.bg.

     Извънболничен център на Националния център по наркомании София, ул. „Пиротска”117, 02/931 61 09, 02/ 22 94 90


 • Ченаколо

 

     Организация под егидата на Ордена на сестра Елвира в Хър­ватия и др. страни. В Ченаколо в Хърватия досега са се лекували над 60 български деца. Повечето къщи са за момчета, има една за моми­че­та. Отзивите са отлични. Програмата е дълга, максималният срок за пре­стой е 4 години. Постъпва се след контакт със сестра Барбара, ко­я­то е упълномощена да проведе трите лични срещи с кандидата, които иначе се провеждат на място в комуната. След одобрение детето тряб­ва да се заведе от родител на посоченото място в Хърватия и два­мата да престоят там от понеделник до петък. Това е срок, в който де­те­то пребивава по половин ден в комуната, за да се адаптира. Наста­ня­ва­не­то е в мотел, който предлага преференциални цени, така че общи­те раз­ходи за пътуването и настаняването излизат някъде около 600 лв. Това са на практика и единствените разходи, които Ви очакват, ако из­берете този вариант, по-нататък престоят е безплатен.

     За връзки: представител на Ченаколо в България – сестра Бар­бара в Пловдив, тел.: 032/ 69 19 11.

 

 • Терапевтична общност „Надежда”

 

     В терапевтична общност „Надежда” във Велико Търново се осъ­ществява етапа на същинска рехабилитация на Центъра за нарко­тично зависими. Общността се намира в близост до град Велико Тър­ново и е с капацитет 18 места, разпределени в два сектора – мъжки и жен­ски. Лечението е платено по 500 лв на месец.

     Рехабилитацията, осъществявана в терапевтичната общност се съ­стои от четири взаимносвързани модула, които визират и основните дей­ности:

          • трудова дейност;

          • обучителна и творческа дейност, спортни занимания;

          • психотерапевтична дейност;

          • подпомагане на семействата на зависимите.

     Адрес: Велико Търново 5000, ул. „В. Левски”№ 19Б,

     E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 • ТерапевтичнаобщностФеникс

          с. Бракьовци

 

     Приемат се младежи и девойки, които са преминали абсти­нент­ния си период и отговарят на критериите за включване в програмата.

     За информация и насрочване на предварително интервю:

     Приемен център: Военномедицинска Академия

     Поликлиника, МЦ „Медик Груп”, Iетаж, кабинет 104

     София, бул. „Г. Софийски”№ 3

     Приемни дни: понеделник, сряда и четвъртък

     тел.:02/ 9225457 (Сряда 14:00-18:00 часа)

     02/9623584; 0898 209 175

     peter.vassilev@contact.bg; http://phoenix.contact.bg

     цена: 30 лв/ден

 

 • Клиника по гранични състояния и зави­си­мо­с­ти към Държавна университетска бол­ни­ца по нев­ро­логия и психиатрия „Свети На­ум” – 4-ти км, Со­фия

 

     Бул. „Цариградско шосе”– 4-ти км

     Тел.: 02/ 970 22 62, 02/ 970 22 64

 

 • Столичен превантивно–информационен цен­тър по наркомании

 

     София, бул. „Васил Левски” 126, www.sofiamca.bol.bg

     02/ 943 39 80, 02/ 944 64 97

 

 • Институт за спешна медицинска помощПи­ро­гов”, София

 

     Токсикологична клиника, бул. „Тотлебен” 21,

     02/ 51 53 346

 

 • Военно-медицинска академия

          Наркологична клиника София

     Ул. „Георги Софийски”3,

     02/ 922 60 00

     Интензивна токсикология на ВМА:02/ 917 20 26, 02/ 917 22 94

 

 • Областен диспансер за психично здраве със стационар

 

     София, ул. „ЕкзархЙосиф”59,

     02/981 12 25

 

 • Окръжен диспансер за психично здраве със стационар

 

     София, бул. „Сливница”309,

     02/831 90 59