БИБЛИОГРАФИЯ

Adler, A.: Znajomość człowieka. (1948) Jamiołkowski &

Evert, Łódź

Alcoholics Anonymous. (1955) AA world services, Inc. NY

Allport, F.H.: Theories of erception and the Concept of Structure. (1955) J.Wiley, NY

Anonimowi Alkoholicy (tzw. „Wielka Księga AA”). (1996) Fundacja BSK Warszawa

Bateson, G.: „The cybernetics of self: A theory of alcoholism” w: Psychiatry No 34/21 (1971)

Beck, A.T., Wright, E., Newman, C., Liese, B. (1993) Cognitive Therapy of Substance Abuse. Guilford, N.Y.

Berkowitz, C., Daniels, L.: Responsibility and dependency Journal of Abnormal Psychology, Nr. 66 (1963)

Bjorklund, P.: Co to jest duchowość?. (1983) HAZELDEN (przekład polski niepublikowany)

Bradshaw, J.: Toksyczny wstyd (1997)AKURACIK

Brown, S.: Leczenie alkoholików. Rozwojowy model powrotu do zdrowia. (1990) PZWL warszawa

Dollard, J.: W kierunku duchowości. (1983) HAZELDEN (przekład polski niepublikowany)

Dollard, J., Miller, N.E.: (1964) Osobowość I psychoterapia. PWN Warszawa

Chlewiński, Z.: Postawy a cechy osobowości. (1987)

Gorski, T., Miller, M.: Jak wytrwać w trzeźwości. (1995) AKURACIK

Gorski, T.: Sygnały ostrzegawcze. Zapobieganie nawrotom choroby. (1995) AKURACIK

Hamilton, B.: Początek w AA. (1995) Media Rodzina of Poznan

Heather, N.: Brief Intervention Strategies w: Hester, R. & Miller, W. (Eds.): Handbook of Alcoholism Treatment Approaches. (1989) Boston, Allyn & Bacon

Heersema, P.: „Present Role of Alcohlics anonymous in the Treatment of Chronic Alcoholism” w: Minnesota Medicine (1942)

Jankowski, K., Maruszewski, M.: Biologiczne podstawy zachowania, w:Psychologia, (1975) PWN Warszawa

Kelly, J.M.: Wychodzenie z mgły. Poradnik na pierwsze 90 dni trzeźwienia. (1996) AKURACIK

Kurtz, E.: Spirituality and Recovery: The Historical Journey. (1996) The Blue Book 

May, G. G.: Uzależnienie i łaska: Miłość, duchowość, uwolnienie. (1998) Media Rodzina of Poznań

Marlatt, G.A., Vandenbos, G.R.: Addctive Behaviors:Readings on Etiology, prevention and treatment. (1997) APA Washington, D.C.

Maslow, A.: Teoria hierarchii potrzeb, w: Reykowski, J.: Problemy osobowości I motywacji w psychologii amerykańskiej. (1964) PWN Warszawa

McElrath, D.: Hazelden: A Spiritual Odyssey. (1987) Hazelden Foundation, Center City, MN

McGeoch, J.A., Irion, A.L.: The psychology of human learning. (1952) Longmans & Green NY

Muszyńska, A.: Niepokój i zmartwienie. (1996) AKURACIK

Kurtz, E.: „Why AA works” w: Journal of Studies on Alcohol No 43/1 (1982)

Levin, J.: Alcoholism: A Bio-Psycho-Social Approach. (1990) Hemisphere Publ. NY

Obuchowski, K.: Motywacja a procesy poznawcze. „Zeszyty Naukowe IP”, UW, Nr 2 (1072)

Osiatyński, W.: Grzech czy choroba. IPN Warszawa (1994)

Osiatyński, W.: „Trzeźwość, uczciwość, godność” w: Znak No.5 (2002)

Pastwa Wojciechowska, B.: doniesienie nt. badań własnych dot. osobowości psychopatycznej, przedstawione podczas konfrencji Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (2004r.)

Reykowski, J.: Z zagadnień psychologii motywacji. (1970) PZWS Warszawa

Rogers, C.: A theory of theray, Personality and Interpersonal Relatiuonships as developed in the client-centered framework, w: Koch, S.: Psychology: A study of science.Study I.Vol.3, (1959) McGraw-Hill, NY

Ruden, R.A.: The Craving Brain. (2003) Quill Harper-Collins Publishers

Spicer, J.: „The Minnesota Model: the Evolution of the Interdisciplinary Approach to addiction Recovery”. (1993)Hazelden Educational Materials, Center City, MN

Strelau, J., Pietrasiński, Z., Reykowski, J.: Osobowość, w: Psychologia. (1975) PWN Warszawa

Tiebout, H.M.: „Therapeutic mechanisms of Alcoholics Anonymous” w: American Journal of Psychiatry, No.100 (1944)

Tiebout, H.M.: „Psychological factors operating in Alcoholics Anonymous” w: B. Glueck (Ed.): Current Therapies of Personality disorders. (1946) Grune & Stratton, NY

Tiebout, H.M.: „Surrender v. compliance in therapy with special reference to alcoholism” w: Quarterly Journal of Studies on Alcohol, No.14 (1953)

Valliant, G.: The Natural History of Alcoholism: Causes, Patterns, and Paths to Recovery, (1983) Cambridge, Mass.

Wegscheider-Cruise, S.: The Miracle of Recovery.Health communications,Inc. FLA (1989)

„What AA Won’t Tell You”w: US News and World Report, (Sept.8,1997)

White, W.L.: Slaying the Dragon. (1998) Lighthouse Institute, Bloomington, IL

Whellis, A.: How People Change. (1969) Harper Colophon Books, London 

Wilson, J.R. & Wilson, J.A.: Ad-Dictionary. (1992) Simon & Schuster NY

Woronowicz, B.: Alkoholizm jest chorobą. PARPA (1997)

Woronowicz, B.: Bez tajemnic o uzależnieniach i ich leczeniu. (2003) IPN

Woydyłło, E.: „O pięcie Achillesowej alkoholików” w: Nowiny Psychologiczne, No.1-2, (1991) PTP

Yalom, I.D.: „Group therapy in alcoholism” w: Annals of the NY academy of Sciences (1974)

Zinberg, N.E.: ”Psychotherapy in the treatment of alcoholism” w: E.M.Pattison & E.Kaufman (Eds.): Encyclopedic Handbook of Alcoholism, (1982)Gardner Press, NY

Życie w Trzeźwości (anonimowo). (2000) Fundacja BSK, Warszawa