A- A A+

 

                Ето го американския списък на симптомите на психопатията:

                (Psychopathy Check List – PCL)

   1. Привидна коректност на поведението

   2. Високо мнение за себе си

   3. Нужда от силни стимули, склонност към изпитване на скука

   4. Патологично лъжене, митомания

   5. Мамене, манипулиране

   6. Липса на способност за покаяние и липса на чувство за вина

   7. Повърхностен емоционален живот

   8. Притъпена способност за състрадание и емпатия

   9. Паразитен начин на живот

   10. Нисък контрол върху поведението

   11. Сексуална развратеност

   12. Свръхвъзбудимост в ранното детство

   13. Липса на реалистични дългосрочни планове

   14. Импулсивност

   15. Безотговорност и непредсказуемост на постъпките

   16.   Непоемане на отговорност за своите постъпки

   17. Многобройни краткотрайни лични връзки

   18. Ранни конфликти със закона

   19. Рецидивизъм, нарушаване на нормите при условна присъда

   20. Разнообразие на криминалните прояви

     Въз основа на най-новите проучвания на Б. Паства-Войчеховска от Гданския университет може в значителна степен да разширим познанията си за този тип разстройство на личността. Авторката отбелязва, че начинът на тълкуване на случките, в които участва психопатът, разкрива у психота способност за влизане в кожата на жертвата и омаловажаване стойността на нейната личност. Тоест това, което Американската психологическа асоциация (АПА) определя като липса на емпатия (т. 8) е истина, но не поради неспособността на психопата да се вживее в преживяванията на другия (жертвата), а поради пълното пренебрегване на нейните чувства. Според Паства-Войчеховска психопатът изпитва затруднения при анализиране на случилото се. Емоционалната интелигентност при психопатите е много добра, структурата на емоционален контрол също, тъй като обхваща добър познавателен оглед. От друга страна, на интерперсонално ниво, психопатът проявява тенденция към доминиране и манипулиране при същевременно повишена (или понижена) самооценка. Тези черти са основният фактор, който не позволява каквато и да било идентификация с другия човек, участващ в случката – особено когато психопатът осъществява съзнателното си манипулационно или експлоатиращо намерение спрямо този човек. 

Трезвеенето променя 

     Почти всички изброени в 20-точковия списък на АПА и в други класификации черти, характерни за психопатичната личност, се наблюдават при пиещите алкохолици.  Оттук може да се направи изводът, че те се появяват в напредналия стадий на алкохолизма. И почти всички точки престават да бъдат актуални при същите тези алкохолици, след като те спрат да пият за относително дълго време – но ВНИМАНИЕ: ако това е допълнително придружено от работа върху себе си, личностно развитие, учене на правилни отношения с хората и задълбочено преоценяване на отношението към себе си и света изобщо. Нека добавим, че положителните промени в нагласите, поведението и реакциите при повечето трезвеещи алкохолици настъпват под влияние на дори не много дълготраен групов терапевтичен процес, който след това се поддържа в общността на АА или в клубовете на трезвеещите, или в малка част от случаите  - с помощта на професионални терапевти или психолози.

     От тази гледна точка специализираното лечение (напр. психотерапевтичното и психиатричното), което се използва при разстройство на личността, на практика не е необходимо за трезвеещите алкохолици. Те започват в трезво състояние да изграждат разрушения си личен живот и в много от случаите постигат психическо, физическо и духовно здраве и обща хармония с околния свят на ниво, което излиза извън обикновените стандарти в тази област. Това не става автоматично, под влияние на самото отказване на алкохола. Спирането на пиенето обаче е абсолютно условие, без което трайната промяна на поведението, мисленето и функционирането в обществото на зависимия е невъзможно.

     Когато все пак това условие бъде изпълнено и започне систематична работа върху себе си (напр. в общността на АА с помощта на по-опитни алкохолици), алкохоликът има голям шанс да елиминира напълно „психопатичните” черти или по-скоро, в светлината на размишленията по-горе – психопатичното поведение. Промяната е възможна и я наблюдаваме при повечето наши пациенти, които успяват да стъпят на пътя на положителните промени, съпътстващи трезвеенето. Това обаче не означава, че спирането на пиенето и отказването от „психопатичните” схеми на поведение превръща веднага трезвеещия алкохолик  в зрял човек, тоест „зряла личност”. Формирането на личностна зрялост е продължителен процес, който трае през целия живот. Алпорт (1955) е предложил 6 съществени компоненти на зрялата личност, към които и трезвеещият алкохолик трябва да се стреми:

 

ДА ОЗДРАВЕЕШ ОТ ЗАВИСИМОСТТА - Ева Войдилло

ДА ОЗДРАВЕЕШ ОТ ЗАВИСИМОСТТА

Ева Войдилло

превод: Йорданка Илиева-Цъган

редактор: Траян Антов

корица и печат: Бони Немски

коректор: Полина Александрова

Тази книга е издадена благодарение на Фондация "Батори", Варшава и със съдействието на Сдружение "Майки срещу дрогата", Пловдив.

Издателят разрешава препечатването на откъси или отделни глави от книгата с молба за поместване на следната забележка:

“Препечатано от книгата на Ева Войдилло "ДА ОЗДРАВЕЕШ ОТ ЗАВИСИМОСТТА"


     Ева Войдилло е доктор по психология, специалист в лечението на зависимости, психотерапевт в Центъра за терапия на зависимостите в Института по психиатрия и неврология във Варшава.
      Във фондация "Стефан Батори" ръководи международна образователна програма за зависимостите в Централна и Източна Европа и Азия.
      Авторка е на многобройни публикации, между които "Покана за живот", "Вдигни глава", "В съгласие със себе си", "Началото на пътя", "Да приемем себе си", "Да простиш", както и превода от английски на полски език на книгата на С. Браун "Лечението на алкохолици".
     От 1991 г. е редактор на полския тримесечник "АркА", посветен на проблемите на зависимостите (който излиза също така на руски и български език).
      Ева Войдилло е носител на Медала на "Св. Йежи" за постижения в областта на терапията и профилактиката на зависимости, както и на наградата на Министъра на правосъдието за заслуги в работата с лишените от свобода.