A- A A+
Pin It

НА ПЪТ...

 

      Скъпи Приятели!

     Това обръщение - "Приятели" - не е празна рето­рична фраза. Когато започваме с него всеки пореден брой на "Арка", пред очите ни изниква не само образът на "анонимните читатели", но и реалните, познати лица на хората, които ни сътрудничат и подкрепят, които ра­ботят с нас по време на поредните съвместни семи­нари, които се учат от нас и ни учат в не помалка сте­пен. И наистина, голяма радост е осъзнаването на факта, че във всеки пореден брой на списанието ни това понятие, неслучайно писано тук с главна буква, обхваща все повече хора.

     Радва ни също фактът, че все повече хора в България знаят за "Арка", че все по-често заглавието й, както и сведенията за съвместните ни начинания, се срещат в българския печат. Благодарим за публикуваните хубави мате­риали за нас на редакциите на вестниците "Българска армия" и "Виделина" (Пазарджик), на списанието "Бизнес Секретар", а преди всичко на вестн­иците "Дрога" и "Аз Буки", които станаха наши най-верни сътрудници.

     В този брой, както винаги в "Арка", се стараем да дадем не само инфор­мативни знания за различни зависимости, но и - а може би преди всичко -надежда на тези, които все още страдат заради някаква зависимост - соб­ствена или на някой близък. Да покажем, че има път, че някъде по пътя има врати, които могат да бъдат отворени. Нека това символизира и графичното оформление на броя, снимките, представляващи различни (полски и българ­ски - в буквален географски смисъл!) пътища и врати край тях...

     Задачата на списанието е също така да подкрепя тези, които вече са за­почнали своя път към трезвеността, да доказва, че техният път, дори и да не му се вижда краят, е правилен, че води към един по-добър и пълноценен живот (макар и за някои все още скрит зад някой завой) - така че това убеж­дение да им стигне за трудните моменти на съмнение, които нали от време на време спохождат всеки от нас.

     Заради големия интерес, проявен от участниците в летните ни семинари в София и Пазарджик, а също и в профилактичния международен семинар в Рибарица (за всичките тези начинания ще намерите информация в броя), поместваме цикъл материали за семейството и децата, който някак си не­усетно и автоматично (помислете защо!) навлиза в темата профилактика.

     Както винаги, своите преживявания на пътя към трезвеността в руб­риката "Направо от сбирка" споделят анонимните алкохолици и други зави­сими.

     И този път получихме сърдечни и окуражаващи писма, а също така и ма­териали за вашата работа в България, за които много благодарим. Без ва­шите отзиви българската "Арка" би загубила смисъл.

     И така, да продължим съвместното ни пътуване със следващите стъпки. На добър път на всички вас!

Анна Швед

 редактор на българското издание

 

Pin It

АркА, брой 3, февруари 2003 г.

АркА

брой 3, февруари 2003 г.

Редакция и превод: Анна Швед

Коректор: Йорданка Илиева

Снимки: Анна Швед

Графично оформление и предпечатна подготовка: Анна Швед

БЮЛЕТИН НА РЕГИОНАЛНАТА ПРОГРАМА
“АЛКОХОЛ И НАРКОТИЦИ”
НА ФОНДАЦИЯ “СТЕФАН БАТОРИ”

Издателят разрешава препечатването на нашите статии с молба за поместване на следната забележка:

“Препечатано от списание “АРКА”, издавано в рамките на Регионалната програма “Alcohol & Drug” на Фондация Стефан Батори.”