A- A A+
Pin It

 

ПРОФИЛАКТИКА

 

Анна Швед

директор на Младежки културен дом "Охота" във Варшава

 

ПРОФИЛАКТИКА ЧРЕЗ ТВОРЧЕСТВО?

 

   Търсенето на формула за съвременната профилактика на рисковите поведения на младите, такава, която да е приемлива, тоест привлекателна за младия човек, а същевременно ефикасна, е една от важните задачи на на­шата едукационна система днес. В Полша от няколко години законът налага на всички училища, както и на други институции подвластни на Мини­стерството на образованието (детски градини, младежки културни домове, центрове за извънучилищна работа, спортни младежки центрове и други), задължението да притежават и реализират собствени програми по профилактика. Все още най-често тези програми остават само на хартия или реализирането им се свежда до 1-2 скучни урока за вредността на нар­котиците годишно.

   На места обаче търсенията за­почват. От няколко години те се водят и при нас. В предишния брой "Арка" писахме между дру­гото за профилактичнотера-певтичния театър "Огледалце", сега искаме да споделим още няколко идеи за нестандартни профилактични действия, които вече си изкараха изпита и в чиято основа лежи творчеството (худо­жествено, литературно, танцово, журналистическо - всякакво твор­чество, впрягащо изобретател­ността, въображението и чувствителността на детето), съвместната работа, партньорското съдействие на деца и учители.

 

   Това са:

• Международен конкурс "Моята играчка"

• Музукален спектакъл "Червената шапка"

• Журналистически  инициативи  на  младите  редактори  от  младежкото списание   "Корнишон", като например проведеното от тях специално за "Арка" интервю и литературен конкурс.

Pin It

АркА, брой 6, март 2006 г.

АркА

брой 6, март 2006 г.

Редакция и превод: Анна Швед

Коректор: Йорданка Илиева

Снимки: Анна Швед

В броя са използвани м. др. снимки на художествени творби на възпитаниците на

Центъра по трудова терапия "Вяра и надежда" във Варшава.

Благодарим за предоставянето им!

Графично оформление и предпечатна подготовка: Анна Швед

БЮЛЕТИН НА РЕГИОНАЛНАТА ПРОГРАМА
“АЛКОХОЛ И НАРКОТИЦИ”
НА ФОНДАЦИЯ “СТЕФАН БАТОРИ”

Издателят разрешава препечатването на нашите статии с молба за поместване на следната забележка:

“Препечатано от списание “АРКА”, издавано в рамките на Регионалната програма “Alcohol & Drug” на Фондация Стефан Батори.”