A- A A+
Pin It

 

Драги Читатели!

 

 

 

 

 

     Ако животът е пътешествие, то най-важ­ното нещо в него е изборът на пътя.

     На хората, които страдат заради за­ви­си­мост­та – собствената или на близките си – пред­ла­га­ме път към здрав, трезвен живот. Това е път на духовно развитие. Той е из­проб­ван от много възстановили се хора метод за по-добър живот и е до­ста по-ефи­ка­сен от такива начини за справяне с проблема като упражняване на аскеза, са­мот­но отшелничество, бягство от алкохол или нар­ко­тици в някакво фанатично бо­рич­кане със самия себе си, или – още повече – безнадеждни опити за възвръщане на контрол върху химическото вещество или обсе­сивното по­ве­де­ние.

     Духовната програма на 12-те Стъпки на Анонимните алкохолици, при­спо­со­бена също към други зависимости, е нашият пътепоказател. Взаимопомощта и професионалната терапия, консултациите, мотивирането, предотвратяването на рецидиви, стремежът към подобряване качеството на живота и функцио­ни­ра­не­то на цялото семейство – това са пътечки, съединяващи се в един път, който се опитваме да предоставим на хората, търсещи помощ във връзка с проблема на зависимостта.

     12-те Стъпки са програма на хиляди групи за взаимопомощ по целия свят, а ка­то философия и основа се явяват също главен елемент на повечето ефикасни про­фе­сионални програми за лечение на зависимостите. Mногогодишният ни опит показва, че най-добрата формула за нашите пациенти е сътрудничеството, съдействието и взаимното допълване на професионалната помощ и взаимо­по­мощ­та. Най-опасни и най-вредни за пациентите са съперничеството и борбата по­между тези две на­пра­вления, които имат всъщност еднакви цели и еднакви ценности, а се различават само по обсега на действията и методологията. В име­то на това съдействие в този брой по­соч­ваме примери за действия, идеи и на­чи­на­ния, служещи за въз­ста­новяването на зависимите хора, техните семейства и всички, които търсят помощ във връзка със зависимостта.

 

Ева Войдилло-Ошатинска

директор на Регионалната програма “Alcohol& Drug

на Фондация “Стефан Батори”

 

Скъпи Приятели!

 

     Влизането на България в Европейския съюз (честито, драги съ-европейци!) със сигурност рано или късно (пожелаваме ви да е възможно най-рано!) ще ре­зо­нира и вър­ху системните решения за справяне с проблемите на зависимостите в страната. То­ва е добра прогноза не само за хората, страдащи заради алкохола или други пси­хоактивни вещества и техните изтормозени семейства. Тази пер­спектива дава също шанс на АА и други движения за взаимопомощ да намерят най-после офи­циал­но признание и съответно автономно място в новата система, както стана в много дру­ги държави. Няма начин в България да не се изгради една цялостна система за ре­ша­ване на проблемите свързани с алкохола и наркотиците на различни нива – като ле­че­ние, профилактика, обучение. И няма начин – незави­симо от това, кои терапевтични на­правления ще преобладават в лечебните за­ве­дения – да не се разбере тогава по­тен­циалът на АА, АН, Ал-Анон и др. за под­по­магане на възстановяването на трез­ве­ещи­те зависими. Защото дори в най-бо­га­ти­те държави няма такава система на здра­ве­о­пазване, която да е в състояние да осигури на клиентите си обгрижване за дълги го­дини – а всички знаем, че възста­новяването от зависимостта е именно многогодишен процес. Тук групите за вза­имопомощ и Програмата на 12-те Стъпки са чудесна, ефи­касна и – което не е за пренебрегване от една млада европейска държава – евтина въз­можност, която си струва да се предостави на гражданите (такива идеи вече се за­раждат на бъл­гар­ска почва, говори за това един от текстовете в броя)... Дано тези предсказания да се сбъднат, приемете ги като новогодишните ни пожелания, заедно със статия­та на Ева Войдилло “Да благоприятстваме на щастието”.

     В този брой “АркА” ще намерите обаче много доказателства, че положител­ните про­мени в областта на помагане на зависими и съзависими хора в България вече от­давна са започнали и продължават все по-устремено. Много ярко сви­де­телства за то­ва фактът, че преводните текстове в броя са по-малко от всякога, че за всеки по­ре­ден брой получаваме все повече ваши материали, отразяващи ва­ша­та работа и по­сти­жения. Предлагаме ви нова рубрика “Представяме...”, в която по­казваме реално дей­ства­щи и проверени вече форми на помощ. В рубриката “Прочетено в нет@” може да ви­дите колко бързо и успеш­но се развива вир­ту­ал­на­та взаимопомощ; в тра­ди­цион­на­та част “Направо от сбирка” пак ще прочетете въл­нуващи исто­рии на хора, които с личния си опит до­казват, че винаги има шанс с помощта на АА да сменим кошмара на ал­ко­хо­лизма с един нов, пъл­но­ценен живот. Оптимисти­чен е също фактът, че в спи­съка на българските гру­пи за взаимопомощ се по­я­вя­ват нови групи. От преводите ви препоръчваме спе­циал­но интересното интервю за “кръс­то­сани” зави­си­мости (вто­ра­та му част ще намерите в след­ва­щия брой) и от­къ­си от книгата на Виктор Ошатински “Рехаб”, която все­ки момент ще излезе на български език в превод на на­шия приятел и сътрудник Васко Петров.

     Благодарим много на всички, които съдействаха за въз­никването на този брой и както винаги ви пожелава­ме една (и не само една!) щастлива, ползотворна, суха Нова година.

 

Анна Швед

редактор на българското издание на “АркА”

 

  

Pin It

АркА, брой 7, януари 2007 г.

АркА

брой 7, януари 2007 г.

Редакция и превод: Анна Швед

Коректор: Йорданка Илиева-Цъган

Рисунки: Наталия Гордон, Екатерина Мужановска

Снимки: Анна Швед, Иван Добринов

В броя са използвани м. др. снимки на художествени творби на Адам Вални.

Благодарим за предоставянето им!

Графично оформление и предпечатна подготовка: Анна Швед

БЮЛЕТИН НА РЕГИОНАЛНАТА ПРОГРАМА
“АЛКОХОЛ И НАРКОТИЦИ”
НА ФОНДАЦИЯ “СТЕФАН БАТОРИ”

Издателят разрешава препечатването на нашите статии с молба за поместване на следната забележка:

“Препечатано от списание “АРКА”, издавано в рамките на Регионалната програма “Alcohol & Drug” на Фондация Стефан Батори.”