КРАНЕВО '2016

Йолита Павлова

     От 7 до 12 Август, 2016 година се проведе първият в България Международен семинар за съвременна профилактика на рисково поведение при юношите. Събитието бе третият поред съвместен проект на Асоциация за превенция и работа със зависимости само днес (АПРСЗ „Само днес") и Фондация „Стефан Батори" Полша в областта на зависимостите и превенцията. 44 представители от 20 града от страната се събраха на българското черноморие в курортно село Кранево, за да вземат участие. Тренингът бе предназначен за педагози, психолози работещи с деца и юноши, учители и възпитатели, работници в общински структури, отговорни за планиране и реализация на профилактични програми.

Obraz6ЗАЩО

СЪВРЕМЕННА

ПРОФИЛАКТИКА?

     Идеята за събитието бе плод на дългогодишното сътрудничество с нашите полски партньори и осъзнаването на нуждата от превенция, която да обхваща всички млади хора и която да започва от ранна юношеска възраст. Всъщност световните добри практики показват, че превенцията в дългосрочен план се оказва в пъти по-евтина и ефикасна грижа за обществото, от последвало лечение на зависимост. Нуждата от подобни добри практики по превенция в България ни мотивира да организираме семинар, подходящ за специалистите, които ежедневно се срещат с младежи в България и имат ключова роля при осъществяване на превенция и първична грижа.

УЪРКШОПИ, ВМЕСТО ЛЕКЦИИ?

     Събитието се проведе под формата на интензивно практическо обучение, състоящо се от уъркшоп и тренинг, водено в две успоредни работни групи. Форматът на модулите бе внимателно подбран да съответства на съвременните концепции в профилактиката, но и същевременно да включва умения за практическа работа, полезни за българската реалност. Избрахме да включим панелни дискусии, обмен на добри практики, изработване на конкретни идеи за практическо осъществяване на придобитите умения, за да избягаме от традиционните, неефективни лекционни форми и да ги заместим с активно участие, интерактивност и обратна връзка от учасниците. Гъвкавостта на модулите осигури максимална ангажираност на всички присъстващи и обхващане на теми, адекватни за участници с разностранен професионален опит.

КАКВО НАУЧИХМЕ?

     Първоначалните очаквания на участниците за лекционен стил на обучение се опровергаха още на първата среща. Участниците бяха поканени свободно да зададат очакванията и нуждите си към тренерите и активно да моделират съдържанието на отделните модули. Фокусът на тренинга бе насочен към поставянето на участниците в обувките на младежите и практическото съпреживяването на различните упражнения от нова гледна точка. Тренингът насочва фокуса към младежите, като ги поставя в ролята на активни творци на правилата и осигурява сигурна среда за изказване на нуждите и очакванията към учителите/терапевтите. Участниците с изненада откриха ползите на този подход за установяване на асертивно поведение и здрави практики за решаване на проблеми, вместо пасивност и агресивност. Моделът съчетава въвличането на младежите чрез събуждането на техния интерес, осигуряване възможност за участие на всички както и създаване на условия за свободна комуникация. Крайната цел е младите хора сами да тръгнат по пътя на задаването на важните въпроси и извличането на поуките.

Obraz7

РЕЗУЛТАТИ?

     Семинарът даде началото на изграждането на мрежа за сътрудничество от заинтересовани лица в сферaта на съвременната профилактика и развитие в България. Целта на АПРСЗ „Само днес“ е да обединим усилия с различни заинтересовани страни за разпространяването на добри практики и инициативи от професионалист на професионалист и постигането на по-ефективна профилактика сред младежите и ефективна превенция на национално ниво.

ПЛАНОВЕТЕ НИ ЗА БЪДЕЩЕТО?

     Следваща стъпка за осигуряване на адекватна и ефективна профилактика сред младежите е организирането на тренинги насочени към родители и учители. За целта АПРСЗ „Само днес“ ще насочи усилия за организиране на поредица от тренинги в различни градове от страната, за да подкрепи учители и родители на регионално ниво в усилията по превенция на рисково поведение на юноши.

Obraz8     КОИ СМЕ НИЕ?

     Гост тренери от Фондация „Стефан Батори" Полша:

     Анджей Майхер

     Педагог, социотерапевт, треньор, терепевт по зависимости и по фокусирана към решенията терапия, специалист по противодействие на семейното насилие, председател на Общинска комисия по профилактика и решаване на алкохолните проблеми, председател на варшавското отделение на Полското дружество за противодействие срещу наркоманиите; автор и реализатор на профилактични програми. Работи с юноши в Младежки център по социотерапия във Варшава, води групови занятия и индивидуални консултации за родители.

Анна Швед

     Учител, социотерапевт, треньор, театрален инструктор и създател на авторски профилактичен театър; терепевт по зависимости и по фокусирана към решенията терапия; директор на Младежки културен център във Варшава; автор и реализатор на профилактични програми; треньор и коуч по възпитателни умения; автор на публикации в областта на възпитанието и профилактиката; реализатор на програма „Училище за родители и възпитатели".

Котренери и съорганизатори АПРСЗ „Само днес" България:

Obraz9     Павел Павлов

     Терапевт по зависимости, член на БАХ, член на международната НЛП общност, консултант и представляващ национална пациентска организация - “Конфедерация за защита на здравето" по въпроси свързани със зависимостите, председател на УС на Асоциация за превенция и работа със зависимости „Само днес", ръководител сектор България на Център за лечение на зависимости “Свобода-център". Семеен терапевт.

 Obraz10    Милена Петрова

     Терапевт по зависимости, член на международната НЛП общност, заместник председател на УС на Асоциация за превенция и работа със зависимости „Само днес", ръководител сектор България работа с близки на зависимите към Международна терапевтична организация за лечение на зависимости "Свобода-център". Семеен терапевт.