НОВИ ИДЕИ, НАСОКИ ЗА РАБОТА И УВЕРЕНОСТ

 

Срок:                     07-10 ноември 2016 г.

Място:                  София

Организатор:      Фондация „Стефан Батори", Полша

Партньори:          Имеон Балкани, НЧ Стефан Караджа"

Obraz16 

     Участието ми в проведения през месец ноември семинар беше от изключителна полза за професионалната ми подготовка и изпълнението на рутинната ми работа. Като служител в Превантивно-информационен център по зависимости към Община Габрово, аз отговарям за провеждането на тренинги и обучения на ученици и младежи, които се базират на интерактивни методи и техники за групова работа чрез емоционално въздействие. В тази връзка практичните насоки, които получихме от обучителите, в рамките на първия семинарен модул „Работа с деца и юноши" ми дадоха нови идеи, насоки за работа и увереност в личните ми умения и професионален ресурс на организацията, в която работя. По време на втория модул „Работа с родители", който беше част от програмата, се очертаха важни и ключови за взаимодействието с родители на наши клиенти техники и подходи за работа. Надявам се тази тема да бъде продължена на евентуални наши бъдещи срещи, защото ключът за справяне с проблемното поведение у децата е именно в родителите и за мен би било особено полезно, ако имам възможност да науча повече по тази тема от специалисти с вашия професионален опит и умения за атрактивно и ползотворно сътрудничество.

Obraz17

     Споделените добри практики и международен опит повишават ефективността на всички участници в подобни обучителни срещи. Водещите на семинара демонстрираха висок професионализъм и богат личен опит, с което провокираха у групата силен интерес, активност и мотивация за бъдещата си дейност. Надявам се, че ще имам възможност да участвам и в други обучения, организирани от Фондация „Стефан Батори", както и да се ръководя и занапред от обучители като Анна Швед и Анджей Майхер. Усещането, което те оставиха у мен, е не просто като от преподаватели, а по-скоро вдъхновение и генератор на енергия и професионална амбиция.

Obraz18

Благодаря.

Севелина Радева

Старши специалист в Превантивно - информационен център

по зависимости към Община Габрово.

Участник в семинар:

СЪВРЕМЕННА ПРОФИЛАКТИКА

НА РИСКОВО ПОВЕДЕНИЕ НА ЮНОШИТЕ