ГОРЕЩА ТОЧКА - ГМО - Граждански Мобилен Отряд"

     Проектът се реализира успешно през 2016 година от доброволците в Младежки съвет по наркотични вещества към Превантивно - информационен център по зависимости, Община Габрово. През 2016 година екипът на Младежката банка, домакинстван от ИМКА Габрово, събра средства, с които подкрепи и финансира идеи за младежки проекти и инициативи на местно ниво в следните приоритетни области: гражданско образование, изкуството като начин на възпитание в ценности и изграждане на толерантна среда и насърчаване на доброволчеството и младежката активност.

     Учениците в средно образователния курс са във възрастта, която крие най-висок риск от експериментална употреба на наркотични вещества. В ежедневието си попадат за първи път в рискови ситуации, справянето с които зависи от способността им да преценяват бързо и правилно, да осъзнават правото си на свободен, но и информиран избор. Основна цел на проекта бе организиране на публична кампания за повишаване на информираността на младите хора относно рисковете от употребата и злоупотребата с психоактивни вещества и влиянието им върху индивида, семейството и обществото. Участие в реализацията и подготовката на всички дейности взеха доброволците от МСНВ, които преминаха специализирано обучение и подготовка да презентират по интерактивен метод най-актуалната информация във връзка с употребата, видовете и последиците, които причиняват психо-активните вещества върху живота на човек. Всички информационни дни, които се проведоха в рамките на проекта бяха насочени към целева група на ученици 8 - 12 клас. Посредством мобилна информационната шатра, разположена в учебните заведения, кампанията се реализира по време на междучасията и след края на учебните часове и успя да обхване възможно най-голям брой младежи по атрактивен и новаторски метод за работа. Доброволците от МСНВ се забавляваха и бяха силно ентусиазирани да работят активно сред своите връстници. Това спомогна за увеличаване капацитета на групата на младежите, които се включиха в екипа на проекта.

     Основен акцент се постави на две специфични цели на проект "Гореща точка - ГМО". Първата от които беше достигане до голям брой млади хора в ученическа възраст, които да получат допълнителна информация относно опасностите от употребата на наркотици и най-вече рисковете от употребата на т.нар. „дизайнерска дрога" и канабис. Втората - повишаване на чувствителността на младите хора и тяхното толерантно отношение към проблемите на лицата, употребяващи ПАВ. Развиване на личностни умения, ключови познания и способности, необходими на младите хора по отношение на правото им на "информиран избор".

     Чрез интерактивни игри в няколко направления, с помощта на атрактивни информационни табла, материали и награди над 400 ученика бяха обхванати от превантивната кампания. Само за четири дни бяха обхванати всички професионални гимназии в града и почти всички ученици от тях успяха да видят, чуят или научат нещо ново за психоактивните вещества. Чрез проекта бяха привлечени нови съмишленици на Младежкия съвет по наркотични вещества и се промотира доброволчеството и гражданската активност сред младите хора.

     Проектът получи награда за проект привлякъл най-много доброволци на официална церемония по повод Международния ден на доброволчеството - 5 декември 2016. Полученото признание е пореден повод за гордост с момчетата и момичетата от Младежкия съвет, които са фронтовия отряд на Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно - информационен център по зависимости към Община Габрово, в борбата с разпространението на психоактивни вещества сред учениците и изпълнение на дейности за профилактика на рисковото поведение и промоция на здравословния начин на живот.