СКЪПИ ПРИЯТЕЛИ - ПОЗНАТИ И ВСЕ ОЩЕ НЕПОЗНАТИ!

 

     С истинско вълнение гледам приготвените вече ма­териали за първия български брой на "Арка". Надявам се, че всеки ще може да намери сред тях нещичко за себе си. Стараехме се да покажем чрез тях не само ма­щаба и вътрешната сложност на проблема на зави­симостите, но и универсалната приложимост на Прог­рамата на 12-те Стъпки и на цялата философия на Ано­нимните Алкохолици, която лежи в основата на съвре­менната терапия на зависимостите в много страни по света, в тяхното число и в Полша. Тази философия определя също и проблемния обсег на "Арка" — забележете, че още самата графика на заглавието върху корицата сигнализира това. Но същевременно сме длъжни да направим забележката, че всички текстове, по един или друг начин интерпратиращи Програмата на АА, представляват личните убежде­ния и възгледи на авторите им и не бива да се идентифицират с мнението на Общността като цяло. Също така, макар и да се старае да представи значението на основните елементи на Програмата, "Арка" не помества каноничните текстове на Общността, въпреки че на много места прибягва до тях. Заинтересуваните отпращаме към самите групи на АА в България, инфор­мация за които ще намерите вътре (чакаме също вести за - и от - други български групи).

     В този брой има също сведения за първите стъпки от нашето сътрудни­чеството, за първите съвместни мероприятия в областта на лечението на завиимостите. Броят носи вече отпечатъка и на вашия опит, на вашите преживявания, споделени в няколко получени от вас тескта, за които много ви благодарим. Искрено се надявам, че всеки пореден брой ще бъде все "по-ваш", че ще публикуваме все повече ваши материали — на профе­сионалистите и на трезвеещите алкохолици. Чакаме вашите отзиви — писма, впечатления, тематични материали, стихотворения, рисунки, снимки...

     Пожелаваме ви приятно и ползотворно четене, както и една щастлива и суха Нова година. И - до нови срещи!

Анна Швед

редактор на българското издание