УНИФОРМЕНИТЕ СЛУЖБИ СПРЯМО

ПРОФИЛАКТИКАТА И ЛЕЧЕНИЕТО

НА ЗАВИСИМОСТИТЕ

      На 7-9 ноември 2001 год. в Отвоцк край Варшава се проведе II Между­народна конференция "Униформените служби спрямо профилактиката и лечението на зависимостите". Нейни организарори бяха: Специали­зираната болница на МВР в Отвоцк и Комисията по въпросите на обра­зованието в областта на зависимостите при Фондация "Стефан Батори". Участниците, дошли от 5 страни (Полша, България, Украйна, Латвия, Монголия), бяха главно представители на Министерствата на вътрешните работи, полицейски психолози и лекари. България репрезентираха трима души: двама лекари от върховните органи на здравните служби на МВР и един консултант в областта на зависимостите.

     Работната тема на конференцията: "Съвременните концепции за про­тиводействие и лечение на зависимостите" определяше и главната й цел, която беше запознаването с теорията и практиката на съвременната про­филактика и терапия на зависимостите, както и усъвършенстване на дей­ствията, мотивиращи към лечение. На тези проблеми беше посветена лекцията на Ева Войдилло, която подчерта също необходимостта от въвеж­дане на профилактични програми и професионални консултанти в пред­приятията. За създаване на мотивировка към лечение и за метода на интер­венция разказа също Ягода Фудала, завеждаща Окръжния център по тера­пия на зависимостите. Д-р Бохдан Воронович в двете си лекции представи алкохолизма като болест и обърна внимание на особено трудните за лечение случаи (към които, според него, се числят именно полицаите и военните, а също и лекарите, психолозите, учителите и свещенниците).

     Няколкото доклада на полицейските психолози и служещите от Глав­ното управление на Министерството на вътрешните работи на Полша бяха посветени на различните аспекти на заинтересованост на МВР към про­филактиката и лечението на зависимостите — оказа се, че главният фактор за ведомствените решения за развиването на профилактичните действия и за създаването на терапревтичния сектор, е икономическият. Според инспек­тор Йежи Жижелевич, пълномощник на Главното управеление на МВР, лечението на един зависим от алкохол полицай изисква многократно по-малки разходи, отколкото уволняването му, поправянето на нанесените от него в службата щети и обучението на неговия заместник (при което не е изключено и той в един момент да изпадне в зависимост). Според изчи­сленията на инспектора, 1 долар, вложен в лечението на един служещ, дава 6 долара спестени.

     Един от най-съществените моменти на конференцията беше посе­щението в Отделението за лечение на алкохолици към болницата на МВР в Отвоцк, където завеждащият отделение Йежи Йехалски (познат на уча­стниците в софийския семинар) и колегите му разкриха на гостите си, в какво се състои тяхната работа, и отговориха на множеството въпроси.

Анна Швед