A- A A+

АркА

брой 10, август 2009 г.

Редакция и превод: Анна Швед

Коректор: Йорданка Илиева-Цъган

Графично оформление и предпечатна подготовка: Анна Швед

БЮЛЕТИН НА РЕГИОНАЛНАТА ПРОГРАМА
“АЛКОХОЛ И НАРКОТИЦИ”
НА ФОНДАЦИЯ “СТЕФАН БАТОРИ”

Издателят разрешава препечатването на нашите статии с молба за поместване на следната забележка:

“Препечатано от списание “АРКА”, издавано в рамките на Регионалната програма “Alcohol & Drug” на Фондация Стефан Батори.”

Pin It


01

Драги Читатели!

  

     Какво свързва 400-те най-богати американци с жителите на студената северна Гренландия, кактои с живеещите по най-немо­дер­ния начин Амиши от Пенсилвания, които не използват коли, ком­пют­ри, мобилни телефони, нито други уреди, изискващи електрически ток? Оказва се, че те всички са сред най-доволните от живота си жи­те­ли на нашата планета.

     В социологическo проучванeот 2007 година от­носно степента на удовлетвореност от живота е била употребена скала от 1 (съсвем недоволни от живота си) до 7 (в максимална степен до­вол­ни). В това проучване африканското племе Масаи заема позиция 5,8 – тоест много висока, почти идентична с тази на шведите (5,7), а средният резултат за поляците е горе-долу някъде в средата на скалата. Тези интересни резултати доказват, че чувството за удовлетвореност от живота със сигурност не е правопропорционално на богатството. От какво тогава най-вече зависи то?

     Както се вижда, съвременната социология се интересува от то­зи въпрос. От векове се занимават с него също философи, а за соб­стве­но ползване и всеки от нас може индивидуално да си го постави.

     Това е десети, „юбилеен”, може да се каже, брой на нашия бю­ле­тин. А всеки юбилей настройва към размисли и равносметки, които излизат вън от нашите насъщни ежедневни работи. Пожелавам раз­мисълът върху горепосочения въпрос да позволи на нашите Читатели да забележат колкото може повече поводи за радост и удовлетворение, а възможно най-малко причини за угризения, злоба или страх.

     Едно е сигурно: качеството на живота ни (тоест също и нашето удовлетворение или незадоволство от него) зависи най-много от това, ко­ето чувстваме и изживяваме. Пожелавам тогава на всички нас въз­можно най-много и все повече място в нашите сърца и умове да заемат такива чувства, като благодарност, любов, приятелство и радост. Как­то е известно, за това много ни помагат други хора – преди всичко тези, благодарение на които по-малко се притесняваме, а повече се смеем.

 

За по-нататъшните години на нашето сътрудничество

ПОЖЕЛАВАМ НА ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ ЧИТАТЕЛИ

МНОГО ДОБРИ МИСЛИ, ДОБРИ ЧУВСТВА

И ДОБРИ ХОРА НАОКОЛО.

 

Ева Войдило-Ошатинска

директор на Регионалната програма Alcohol & Drug

на Фондация Стефан Батори”

Pin It

Страница 1 от 31