ПРЕДСТАВЯМЕ...

 

Сдружение за психосоциална рехабилитация

и ресоциализация – ИЗБОР

 

     Сдружението възникна първоначално като неформално об­е­ди­не­ние на специалисти – психо­лози, социални работници, психиа­три. Първите срещи на това обединение про­тичаха като об­съж­да­не на различни трудно­сти при работата с кли­ен­ти­те ни. Скоро тези об­съж­дания започнаха да да­ват резултати – подобриха работата ни, вдъх­но­вя­ва­ха ни да търсим нови начини, за да оказваме помощ, ко­мен­ти­рах­ме нови прак­тики. Започнахме да контактуваме с различни ин­сти­ту­ции, давахме консултации на хора със зависимости и техните семейства. То­ва неформално обединение по естествен начин прерастна в орга­ни­за­ция – “Сдружение за психосоциална рехабилитация и ресо­циа­ли­зация – ИЗБОР”.

     ИЗБОР е наименование, което приехме единодушно.

     Човешките същества не се раждат научени да избират, те се учат постепенно от семейството и обществото. Умението да се прави из­бор е с основно значение, нещо като умението на детето да ходи – в началото има нужда да бъде подкрепяно от друг, а после може да тича и само.

     При зависимите хора въпросът с ИЗБОРА е труден. Обще­ство­то и семейството изискват те да спрат употребата на вещества. Тази стъп­ка обаче е предхождана от много други малки стъпки – да получат информация, да разберат състоянието си, да открият мотиви да про­ме­нят живота си и да направят избор как да стане това.

     Правенето на избор е начин, хората да получат са­мо­сто­я­тел­ност и доверие, че ще се справят, а не просто да им се помогне. И така, тази дума стана носител на много наши идеи, мечти и възгледи за психологическата, социалната и психиатричната помощ.

    

          Основни цели на сдружението

 

  • Основна цел на сдружението е да работи за възстановяване и приобщаване към обществото на деца, младежи, възрастни и се­мей­ства в ситуация на уязвимост и неравноправно положение на те­ри­то­рията на община Стара Загора.

  • Да се информират клиентите и техните семейства относно възможностите да ползват услуги, предоставени от сдружението.

  • Да се създаде терапевтична среда, която да осигурява ус­ло­вия за коригиране на дисфункционалното поведение на лица със за­ви­си­мости.

  • Подкрепа на лица със зависимост и техните семейства, да се намали риска от рецидив.

  • Да се поддържа и подобрява нивото на функциониране на кли­ентите/пациентите и качеството им на живот.

  • Да се разширят възможностите за адаптация към живот в общ­ността и да се подпомага поддържането на ремисия.

  • Стимулиране на свободния обмен на идеи и информация, на научни знания, интелектуални ценности.

  • Улесняване на достъпа и раз­про­стра­нението на знания в областта на зави­си­мо­с­тите за специалисти и за представители на дру­ги институции, ангажирани с тези въпро­си.

  • Да се стимулира и насърчи про­це­сът на професионално развитие на спе­циа­лис­тите, работещи в тази сфера.

 

     За контакт: e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.