Асоциация за превенция

и работа със зависимости „Само днес”

 

     Асоциацията възникна първоначално като неформално обе­ди­нение на зависими от психоактивни вещества, успели да намерят път обратно към нормалния живот. Първите срещи на това обединение протичаха като обсъждане на различни трудности при комуникацията между зависимия, институциите и различните групи за взаимопомощ. Или по-скоро за липсата на такава комуникация. Като резултат от тези срещи се появи Асоциацията „САМО ДНЕС”.

     Името на Асоциацията е избрано символично, защото за­ви­си­ми­ят човек от една страна има навика да отлага своето лечение, а от дру­га – да живее в миналото или в бъдещето. Акцентът е върху днеш­ния ден, само той може да изведе зависимия по пътя на трезвия живот. И само днешният ден е денят, в който може да бъде направено нещо, за да се спре употребата и да се поеме отговорността за собствения жи­вот. Това е първата стъпка по дългия път на лечението, то само за­поч­ва оттук.

     Тази стъпка обаче е предхождана от много други малки стъпки – да получат информация, да разберат състоянието си, да открият мо­ти­ви да променят живота си и да направят избор как да стане това.

 

          Основни цели на сдружението

 

 • Да инициира и участва в обществени дебати и диалог с ин­сти­туциите във връзка с проблемите на зависимостите в България.

 • Да подпомага подобряването на нормативната уредба от­нос­но зависимости чрез участие в изготвянето на проекти за из­ме­не­ния и допълнения в нормативните актове, свързани с държавната со­циал­на и здравна политика.

 • Да осъществява връзка между гражданското общество и ин­сти­туциите в страната по отношение на проблемите, свързани със за­ви­симостите в България.

 • Да предлага независима експертна оценка за състоянието на проблемите, свързани съз зависимостите в България.

 • Да информира обществото по въпросите, отнасящи се до за­ви­мостите.

 • Да осъществява първична превенция в училища, сред мал­цин­ствени групи и хора с рисково поведение.

 • Да организира обучения и семинари по проблемите на за­ви­си­мостите.

 • Да разработва програми за терапевтични групи за лица, ли­ше­ни от свобода.

 • Консултиране на употребяващи или зависими към пси­хо­ак­тив­ни вещества или алкохол, както и техните родители, семейства и бли­зки.

 • Рехабилитация и ресоциализация на зависими личности.

 • Превод и издаване на специализирана литература.

 • Да организира научни изследвания и международно съ­труд­ни­чество в областта на социалната психиатрия.

 • Да разработва проекти и да участва в международни такива в съответствие с целта на сдружението.

 • Да разработва рехабилитационни програми за лица с пси­хич­ни заболявания и лица със зависимости.

 • Да използва аутрийч (out–reach) метода на работа като ос­но­вен начин за набиране на информация и оказване на съдействие при разрешаването на проблеми.

 • Да работи с дисфункционални семейства и с деца от такива се­мейства.

 

   Главната цел на Асоциацията е разработване на инфор­ма­цион­ни материали за запознаване на обществеността с проблемите на за­ви­си­мостите под форма на обучителни семинари и информационни кам­пании, както и създаването на центрове за обучение на зависимите и на­сочването им към подходящо лечение. Асоциацията има за цел да ра­боти със специалисти в областта на зависимостите, както и със за­ви­си­ми лица, преминали през обучение като консултанти.

 

     Сдружението е офи­ци­а­лен организатор на Лят­на­та школа по за­ви­си­мо­с­ти­те на Фон­да­ци­ята „Стефан Ба­то­ри”, ко­ято за пръв път ще се проведе в Бъл­га­рия на 23-27 август 2009 г.

 

 

За контакти:

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Телефони:

+359988611467

+359888378983

+359878612454