• ОрганизацияБетел

 

     Организацията „Бетел” отвори нова къща в София за момичета. Ка­пацитетът е 10 места. За справки и контакти:

     Диана Реча, 0 896 684 251; 02/ 983 52 68 от 9:30 до 17:30ч.

     „Бетел” е християнска организация за подкрепа на зависими при избора им на нов начин на живот. Седалището е в Испания, но имат къщи в редица страни в Европа. В България досега имаше само къща за момчета.

     Освен „Бетел”, къща за момичета в България – в Нови Искър има и организация Рето. Престоят и на двете места е без­пла­тен, живее се в защитена среда, резидентите работят и така се из­дър­жат.

     Християнската асоциация „Бетел”, която има центрове за реха­би­ли­та­ция на зависими в цял свят, отвори две къщи и в България. Те се нами­рат в София –основната е в кв. „Димитър Миленков”, а вто­ра­та – в Кня­жево. Постъпването в тях е възможно, когато има свободни места. То става след среща с представители на асоциацията и след зая­вяване на доброволна мотивация за лечение. Режимът в къщите е схо­ден с този в подобни места от типа на Рето, Ремар и други. Не се у­по­требяват ле­кар­ства, забранена е употребата на алкохол и цигари.

     За информация и контакти:

     Къща в кв. „Димитър Миленков” –02/ 857 46 42;

     Къща в Княжево–02/9732895, 0887549902, 0888110810, 02/9602250.

 

  • Организация РЕТО

 

     РЕТО приемат младежи от цяла България в трите построени къщи край София, Пловдив и Бургас. Тъй като напливът е голям, обик­но­ве­но се чака месец и половина, два. Младежът, който иска да по­стъ­пи, се обаж­да на един от посочените телефони и заявява своето у­ча­стие. Определя му се среща в първата събота от месеца, като има и ли­чен разговор. Дава му се дата, на която той трябва да се обади по те­ле­фона и да потвърди желанието си да постъпи. Обикновено на тази дата той получава друга дата за обаждане и така, докато се освободи място. Младежите работят – обикновено в складовете на Била (София и Пловдив) или в областта на селското сто­панство (Бургас) и сами се издържат. Режимът за свиждане с ро­ди­те­ли­те е доста строг, обик­но­ве­но минават месеци до първото свиждане, но има възможност за те­ле­фо­нен контакт и писма.

     За връзка с организацията РЕТО, която поддържа три къщи за дъл­госрочна рехабилитация на зависими в България и изпраща за ле­че­ние в Испания и други страни:

     София, ул. „Ст.Стамболов”16 (след „Пиротска”)

     02/980 21 43 след 10 часа.

     База във Войняговци, София:02/ 99 64 148.

     База във Войводиново, Пловдив:0887 539 656.

     И-мейл:bulgaria@asociacionreto.org

 

  • Комуна Аккорема

 

     Аккорема е комуна за рехабилитация на наркозависими, алко­холици и други зависими. Комуната е създадена в Испания преди 30 години и има клонове предимно там. През месец септемви се от­кри­ва такава комуна в Ямбол и оттогава се приемат момчета с проблеми,като дрога и алкохол, за дълготраен престой. Комуната е християнска и прилага християнския начин на живот и християнския морал на леку­ващите се. Трудовата терапия е основният начин за лечение, про­веждат се също така събрания през седмицата, на които се раз­го­ва­ря с мом­че­та­та за техните зависимости. Забранени са всякакъв вид заместите­ли на дрогата, като лекарства и цигари. Лечението е напълно без­платно, средствата идват от труда на лекуващите се и от раз­лич­ни ви­до­ве дарения. Средствата, получени от този труд, се предназначават изцяло и един­ствено за нуждите на пребиваващите в центъра.

     За контакт:

     Николина Коцева  0 885406 646;

     Рубен Лафуенте  0885 408 160.

 

  • Сдружение „Майки срещу дрогата”

 

     Сдружение „Майки срещу дрогата” в Пловдив е създадено от Ве­селина Божилова и Елка Паникян през ноември 2003 година. В не­го­вите цели е записано, че с обединените сили на майки, бащи и близ­ки на зависими деца, както и на съмишленици, то ще се бори за спа­ся­ването на децата в Пловдив, ще обогатява културата на гражданите по то­зи въпрос, ще работи и за промяна на държавната политика в тази сфера. От момента на своето неформално създаване учредителите на сдружението осъществяват индивидуални срещи с родители, както и ре­довни сбирки всеки четвъртък от 18 часа в зала 6 на Младежки дом „Спектър” в Пловдив на ул. „Авксенти Велешки” 20. На тези сбирки обикновено присъстват не по-малко от 30 майки, понякога и бащи. Сдружениетоеотворентип, товинагиеготоводаприемеидапо­мог­ненародител, койтоимапроблемсъсзависимоотнаркотицитедете. Чле­нове на сдружението се отзовават на покани за срещи с учители и ученици, досега са реализирани няколко в Пловдив и Асеновград.

     Основните си цели Сдружението вижда в помощта на ро­ди­те­ли­те, които тепърва трябва да мотивират децата си, за да отидат на ле­че­ние и да спрат употребата на наркотиците, и в осигуряването на „мрежа” за тези деца, които са положили огромни усилия да преминат през дългосрочните програми и се връщат в Пловдив.

     http://antidrugbg.com/