• СдружениеНачало

 

     Сдружение „Начало” в Бургас организира дневна програма, ко­я­то се провежда всеки делничен ден от 17 до 19 часа, с възможност за про­мяна на часа. Програмата се води в съседно на офиса поме­ще­ние. Ста­ва дума за групова и (или) индивидуална психотерапевтична ра­бо­та, която се води от хора, преминали програмата на „Феникс”, за­вър­ши­ли социални дейности в БСУ и курс по когнитивна психо­те­ра­пия, с бо­гат доброволен опит в сферата.

    Подходящи за програмата са зависими, които имат достатъчна мотивация да се включат и съответен ресурс, да имат близки или ро­ди­тели, които да ги придружават и изчакват, докато трае групата, да спаз­ват правилата, които програмата изисква – точност на появяване, из­пълнение на задачите до следващия ден, липса на агресия и упо­тре­ба на дрога при срещите, доброволно съгласие за инцидентни тестове и др. Подходящи за този вид лечение са и младежи, които в момента употребяват Revia, които са били на сравнително краткотрайно ле­че­ние.

     За родителите и близките в този процес е наложително активно участие– става дума за партньорство и обучение за конкретно по­ве­де­ние и конкретни действия в ежедневните ситуации. Това засега става успоредно с групата – на индивидуални сесии с родителите или на сре­щи с терапевта, младежа и семейството му.

    Всяка събота от 15-17 часа на територията на Центъра се про­веж­дат групови сбирки за родители, чиито деца са в различни фази – в ре­социализация, в процес на дългосрочно лечение, в началото му и др. Те протичат най-често като групи за взаимопомощ, но при възможност и заявка се канят и специалисти.

     Предстои опит за субсидиране, но на този етап са наложителни такси– 150 лв на месец. Възможно е намаляване при участие на по­ве­че кандидати.

     Адрес: Бургас, ул. „Яворов” № 2, до банка „Биохим”

     тел.:056/827 643;

     Мария  Илиева  0888 791 944;

     Илиян  0888 454 515.

 

  • Център за рехабилитация и интеграция на хора със зависимости подкрепяща про­гра­ма

 

     Център за рехабилитация и интеграция на хора със зави­си­мо­с­ти – подкрепяща програма е реализирана от „Проект Пеперуда – Со­фия”. Програмата е създадена по начин, който позвалява на участ­ни­ци­те в нея да влязат в адаптивна социална роля (учащ, студент, ра­бо­тещ) и същевременно да бъдат подкрепяни. Участници в програмата мо­гат да бъдат хора със зависимост към психоактивни вещества, хазарт, интернет зависимост, психогенни хранителни разстройства.

     Повече информация можете да получите на info@ppsbg.org или на следните телефони : 02/ 988 55 53 и 0 898 205 990.

 

  • Програмата „ИМАГО”

 

     Програмата „Имаго”се реализира от „Проект Пеперуда – Со­фия”. „Имаго” е програма за групова терапия, тренинг и личностово раз­витие. Включва интензивни групови срещи и индивидуални кон­сул­тации, целящи по-дълбинно отработване на емоциите. Прог­ра­ма­та предлага възможност за разгръщане на потенциала на личността и емо­цио­нално израстване. Участниците в програмата могат да бъдат всич­ки хора, мотивирани да се самоактуализират.

     Повече информация можете да получите на imago@ppsbg.org или на телефони: 0 898 420 831.

 

  • Българска асоциация за партньорство и ин­те­грация (БАПИ)

 

     Асоциацията е учредена на 16.02.2004 г. като национално представена мрежа от неправителствени организации и физически лица. Една от основните цели на БАПИ е подпомагане и социална интеграция на лица със зависимости и лица в неравностойно по­ло­же­ние. За контакти: д-р Петър Василев, тел.: 02/ 962 35 84, 0 898 209 175, e-mail: peter.vassilev@contact.bg.

 

  • Държавна психиатрична болница „Д-р Ге­орги Кисьов” – Раднево

 

     Установена с години практика, различни програми, арттерапия, трудова терапия и спорт, подготвени специалисти.

     ДПБ-Раднево е най-голямата психиатрична болница в страната. Тя е болница от павилионен тип. Разположена е на площ 680 декара. Има девет отделения, 520 легла, обширен парк с гора, озеленени пло­щи с алеи, общо 31 сгради, от които 5 болнични павилиона и меди­цин­ски звена. В три от общо деветте отделения на болницата се лекуват хо­ра със зависимости. Такива болни се заселват и в преходните жи­ли­ща след изписването им от отделенията.

     Лечението е безплатно.

     Адрес:6260 гр.Раднево, ул. „Магда Петканова” № 1,

     тел.:0417/ 8 25 86; 0417/ 8 25 88; 0417/ 8 23 46;

     факс:0417/ 8 25 60.

 

  • Клиника в Суходол

 

     Най-дългогодишната практика за терапия на зависимости у нас, добри специалисти. Безплатно лечение.

     София 1362, кв. „Суходол”

     Телефони: 02/ 920-20-08; 02/ 920-20-66

     Факс: 02/ 832-10-47;

     e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или ncn@mbox.infotel.bg.

     Извънболничен център на Националния център по наркомании София, ул. „Пиротска”117, 02/931 61 09, 02/ 22 94 90