Някои важни неща,

които НЕ ТРЯБВА да правим:

 

  • Не се отнасяйте към алкохолика като към дете; не бихте се отнасяли така, ако той или тя страдаше от друго заболяване.

  • Не проверявайте колко много пие алкохоликът.

  • Не претърсвайте за скрити напитки.

  • Не изливайте алкохол; алкохоликът винаги намира начин да си набави друг.

  • Не натяквайте на алкохолика за пиенето. И никога не се карайте с него или нея, когато е под въздействието на алкохол.

  • Не проповядвайте, не упреквайте, не се карайте и не влизайте в пререкания.

 

     Ако алкохоликът във вашия живот все още пие активно, важно е да научите какво не трябва да правите. Ако можете да си наложите да избягвате тези неща, ще успеете да постигнете по-добро душевно рав­новесие. Всички тези „не трябва” имат основание и са ре­зул­татот опита на много хора. Алкохолиците страдат от чувството за вина мно­го по-силно, отколкото могат да си представят не­ал­ко­хо­ли­ци­те. Пропилявате усилията си, ако им напомняте за провалите, за пре­не­брег­ването на семейството и приятелите и за социалните грешки. Това само влошава положението. Подходът „ако ме обичаше” също не да­ва резултати. Запомнете, че алкохолизмът е пристрастие по природа и не може да бъде контролиран от силата на волята. Също така без­по­лез­ни са обещанията, увещанията, споровете и заплахите. Една дума за по­следните: не отправяйте заплахи, освен в случаите, когато сте ре­ше­ни да ги изпълните. Предпазвайте се от поведението „по-свят от па­па­та”. Неприязнеността и самодоволството не могат да излекуват едно за­боляване и не ви подхождат. Понякога една криза – загубата на ра­бо­та, катастрофа или арестуване – могат да убедят алкохолика, че се нуж­дае от помощ. Не глезете и не предпазвайте прекомерно ал­ко­хо­ли­ка в подобни случаи. Кризата може да бъде необходима за въз­ста­но­вя­ва­нето. Не правете нищо, за да избегнете подобни кризи – не изпла­щай­те непокрити чекове и просрочени сметки, не го извинявайте пред началника. Страданията, които се опитвате да облекчите чрез тези си дей­ствия, може би са точно онова нещо, което може да накара алкохолика да си даде сметка за тежкото си положение – буквално една скрита благословия.