Характеристики на съзависимите

 

 

          Модели на отричане:

     Съзависимите:

 • имат трудности с определянето на това, ко­ето чувстват;

 • омаловажават, променят или отричат сво­ите чувства;

 • възприемат себе си като напълно без­ко­ристни и се посвещават изцяло на другите.

 

          Модели на ниско самочувствие

     Съзависимите:

 • трудно взимат решения;

 • осъждат своите мисли, думи и действия като „недостатъчно до­бри”;

 • объркани са, когато получават признание, похвали или подаръци;

 • не са способни да поискат от другите удовлетворяване на техните по­требности и желания;

 • оценяват одобрението на своите мисли, чувства и поведение от стра­на на другите хора повече отколкото своето собствено по­ло­жи­телно мнение за самите себе си.

 

          Модели на отстъпване

     Съзависимите:

 • правят компромиси със своите ценности и излагат на риск своята не­прикосновеност, за да избегнат отхвърлянето и гнева на другите хора;

 • са прекалено чувствителни относно това, дали другите мислят и чув­стват същото като тях;

 • са необичайно предани, оставайки пре­калено дълго в пагубни за тях ситуации;

 • ценят мнението и чувствата на другите повече отколкото своите соб­ствени и често се страхуват да изразят различно мнение и чувства;

 • оставят на заден план своите интереси и хобита;

 • за да направят това, което другите искат, те се съгласяват на секс, когато искат любов.

 

          Модели на контрол

     Съзависимите:

 • са убедени, че повечето хора са неспособни да се грижат за себе си;

 • се опитват да убеждават другите как „трябва” да мислят и как „наистина” да чувстват;

 • се обиждат, когато другите не им позволяват да им помагат;

 • свободно дават съвети и наставления, без да са помолени за това;

 • щедро обсипват с похвали и подаръци тези, за които се грижат;

 • използват секса, за да получават одобрение и приемане;

 • се нуждаят от това, другите трябва да имат „нужда“ от тях, за да изграждат взаимоотношения с тях.