ЗАВРЪЩАНЕ ОТ АДА”

Ред. Анна Швед
(Stefan Batory Foundation,Варшава 2009)

ОПРАВДАНАТА НАДЕЖДА

 

     Тази книга е необикновена. Не само защото е истинска и въл­ну­ваща. А защото дава думата – може би за пръв път в Бъл­га­рия – на ал­кохолиците – на хора, болни от изтощителна и смър­то­носна болест, ал­кохолната зависимост, които разказват за своя алкохолен ад и за своя път към оцеляването.

     Всики те са се опитвали по различни начини да се борят с бо­лест­та си – безуспешно. Накрая всички са се доверили на ко­лективния опит и мъдрост на общността на Анонимните алко­хо­лици. С това са ус­пели да спасят не само живота и здравето си, но и човешките си цен­нос­ти и достойнство. Също така техните близ­ки – съзависимите, чийто глас също се чува в книгата, са успели да опазят своя живот и до­стойн­ство благодарение на общността Ал-Анон. И двете общности съще­ству­ват и реално спасяват чо­веш­ки съдби в България.

     Инспирация за възникването на тази книга беше една дру­га кни­га, представена на българския читател в брой 9 на бю­летин „АркА” – „Първият ден на остатъка от живота ми”на полската жур­на­лист­ка Халина Зажецка, която е провела много разговори с не­пиещи ал­ко­хо­лици, лекари и терапевти. Някои от тези раз­го­вори са включени в пър­вата част на нашата книга – благодарим на Авторката за предо­ста­вянето им.

     Това е книга за всеки, който се опасява, че губи контрол над пие­не­то си. Също и за тези, които са загрижени за близките си или не раз­би­рат соб­стве­ните си емоции. В нея няма евтин опти­мизъм. Само оправ­дана надежда.

     Героите на книгата – също и тези, които сами са се мислили за „без­на­деждни случаи” – са успели да победят зависимостта си, да про­менят своето мислене и поведение, да намерят път към друг, по-щаст­лив живот. Защо и другите да не успеят?

     Именно това е главното послание на тази книга.

     Пътят от този ад съществува и завръ­щането е възможно.

     Искрено бла­го­да­рим на вси­ч­ки хора, ко­ито са до­при­несли за съз­да­ва­нето на тази книга, а спе­циа­лно на въз­ста­но­вя­ва­щи­те се ал­ко­холици и техните съ­за­висими близ­ки, чий­то опит, спо­де­лен върху тези стра­ници, мо­же би ще по­сочи на други хо­ра пътя от ал­ко­хол­ния ад към Жи­вота и Чо­веч­ност­та.

 

Анна Швед