Придобита специалност по психиатрия през 1975г. През 1983г. за­щитава дисертация на тема “Преживяване на времето при болни от параноидна шизофрения” (д.м.), а през 2009г. дисертация на тема “Времето и про­тивоположностите във феноменологичната психопатология“. (д.м.н.).

     Има над 140 публикации у нас и в чужбина (вкл. 6 монографии, раз­дели в колективни монографии и учебници и др.) и над 60 участия в науч­ни конгреси. Цитиран е в чужди публикации над 70 пъти.

     Основните му научни разработки са в областите на клиничната психопатология и психиатрия, зависимото поведение, психофармакологията, културалната и социалната психология и психопатология, теорията и мето­дологията на психичния живот в интердисциплинарен контекст, времето и пространството в психопатологията.

     Бил е експерт в Съвета на Европа (Страсбург) по злоупотреба с дроги, председател на Асоциацията на Болниците в България и член-наблюдател на Парламентарната асамблея на болниците от Европейския съюз (Брюксел), председател на неправителствени организации в областта на зависимостите, член на АС и Председател на ОС на МУ – Варна, член на БПА, БЛС и Балканската Академия по философия, психиатрия и психоло­гия. Експерт-консултант на UBC - САЩ по оценка на клинично интервю и клинични скали. Член на редколегии на две чуждестранни и три българ­ски списания.