Програма за борба

срещу злоупотребата с наркотични вещества

и наркотрафика

2012-2013 година

на Превантивен център по зависимости

към Община Стара Загора

 

     Употребата и разпространението на наркотични вещества е изключително тревожно явление, което през последните години се превърна в предизвикателство за цялото общество.

     Ограничаването на разпространението и употребата на наркотични вещества е една от приоритетните и постоянни задачи за всички институции и организации, които имат отношение към този проблем в Община Стара Загора.Настоящата общинска политика за борба с наркотичните вещества е разработена и приета в съответствие с Националната стратегия за борба с наркотиците.Общинската програма за борба с наркотиците се основава на балансиран и цялостен подход към проблемите, произтичащи от злоупотребата с наркотични вещества.

 

Законова уредба

 

     От 1999 г. е в сила Законът за контрол върху наркотичните вещества и прекурсори (ЗКНВП), изработен и приет в съответствие с международните актове в тази област, по които РБългария е страна. Законът регламентира организацията, правомощията и задачите на държавните органи, осъществяващи контрол върху дейностите с наркотични вещества и прекурсори, мерките срещу злоупотребата и незаконния трафик с тези вещества, както и научно-изследователската и експертна дейност, свързана със злоупотребата и незаконния трафик на наркотични вещества.

 

Институционална рамка

 

     В съответствие с ЗКНВП от 1999 г. е създаден Националният съвет по наркотичните вещества (НСНВ), който е органът за провеждане на националната политика срещу злоупотребата с наркотични вещества и борба с наркотрафика. НСНВ е колективен орган, председателстван от министъра на здравеопазването.

     Общинските съвети по наркотични вещества са ключов елемент в изпълнението на Националната стратегия за борба с наркотиците на Република България. Техните функции и задачи са определени с Правилника за организацията и дейността на Националния съвет по наркотичните вещества. В състава на ОбСНВ влизат представители на всички ведомства, институции и организации, които се занимават с проблемите на наркотиците в съответната община. ОбСНВ имат основна роля и отговорност за изпълнението на Националната стратегия и Плана за действие към нея на местно и общинско равнище. За целта те приемат общински и регионални планове за действие по превенция и лечение на наркоманиите. За изпълнение на поставените задачи ОбСНВ активно сътрудничи с неправителствени организации и структури на гражданското общество.

     Опитът на други европейски страни показва, че за овладяване на проблема с наркотиците в България е необходимо да се обединят усилията на институциите на държавно, регионално и местно ниво, и да се съчетаят с усилията на неправителствените организации, медиите и широката общественост. Без съмнение, решаването на проблемите, свързани с употребата и разпространението на наркотици, не може да бъде отговорност на една институция. За тяхното преодоляване са необходими съвместните усилия на цялото общество.

     Този цялостен подход ще гарантира постигането на стратегическите цели и ще доведе до конкретни резултати, свързани с намаляване на търсенето и предлагането на наркотици. Общинската програма за борба с наркотиците и Планът за действие към нея се финансират от централния бюджет за 2012 г., във функция „Отбрана и сигурност”разчетени средства за делегираната от държавата дейност на Общинския съвет по наркотични вещества (ОбСНВ), за издръжка дейността на ОбСНВ и Превантивно-информационния център.

 

Основни принципи и цели

 

     Основните принципи са свързани с ограничаване употребата на наркотични вещества чрез осигуряване на ефективна превенция и достъп до здравни и социални услуги.

 

Анализ на ситуацията в Община Стара Загора

 

     До момента на територията на Област Стара Загора няма изградена система от последователни дейности, липсва връзка между структурите, ангажирани с проблема. Нуждата от информационна, консултативна и терапевтична дейност в областта непрекъснато нараства. Социалните услуги за зависими са крайно неравностойно представени в сравнение с тези, насочени към другите уязвими групи.

     В началото на 2009 г. в Община Стара Загора бе конституиран Областен съвет по наркотични вещества. Приет е и правилник за дейността му. На 20.09.2011 г. официално бе открит и Превантивно-информационен център по зависимости към Община Стара Загора. Този център реализира до момента всички дейности, заложени в програмите (събиране на статистически данни, превенция и др.). Според последните промени в Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите Областният съвет по наркотични вещества се преименува на Общински съвет по наркотични вещества.

     В областта на лечението на зависимости към наркотични вещества, детоксикация на зависими на територията на Старозагорска област се намира най-голямото в България психиатрично здравно заведение – Държавна психиатрична болница –гр. Раднево. В нея има и специализирани отделения за болни със зависимост към алкохол и наркотици. Въпреки хроничното недофинансиране, болницата продължава да изпълнява функциите си. Разкрити са и центрове за лечение на зависимости предлагащи Програма за субституиращо и поддържащо лечение с метадон. Освен програмите за субституиращо и поддържащо лечение с метадон са създадени и групи за АА (Анонимни Алкохолици) и АН (Анонимни Наркозависими). За решаване на проблемната ситуация със злоупотребата на психоактивни вещества освен институциите в Община Стара Загора работят и НПО, като Сдружение за психосоциална рехабилитация и ресоциализация „Избор” - Стара Загора. Един от основните приоритети на сдружението е създаването на терапевтични програми, които да осигурят условия за коригиране на дисфункционалното поведение на лица със зависимост.

     Основната цел на местната политика по отношение на наркотичните вещества е създаване на информационна политика за вредата от употребата на наркотични вещества.

     Превенцията е дейност, която придобива значение на фона на нарастването на престъпността и увеличаване на предлагането и разпространението на наркотични вещества. Тя се явява като обществена необходимост, която означава предотвратяване, недопускане на действия, които нарушават правни норми. Основната цел на превенцията по отношение на проблемите свързани с наркотиците е провеждането на комплексна информационна политика.

 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

на ОбСНВ Стара Загора

 

 1. Изграждане на пилотен модел за система за цялостен обхват на рисковата група. Структурите да предлагат комплексна подкрепа на всички етапи – превенция, детоксификация, рехабилитация, ресоциализация, работа с близки и др. Интервенциите да се осъществяват от обучени специалисти. Намесата да е във възможно най-ранния стадий.
 2. Превантивни дейности с деца и родители съвместно с РЗИ – Стара Загора, Областна дирекция на полицията Община Стара Загора и др.
 3. Обучения на специалисти от различни институции и организации, които могат да откриват и насочват проблемните случаи към специализирана помощ (работа с лични лекари, инспектори от Детска педагогическа стая, районни инспектори, възпитатели от домове, педагогически съветници, членове на Местната комисия за борба с противообществените прояви, БЧК, специалисти от отделите за закрила на детето и др.).
 4. Предоставяне на информационни и консултативни услуги за гражданите в ПИЦ по зависимости.
 5. Изграждане на консултативни и терапевтични структури за работа с деца с проблемна употреба на наркотици и алкохол, както и за техните родители. Съгласуване и съвместна дейност с Отделите за закрила на детето.
 6. Подпомагане дейността на родителските сдружения и групите за самопомощ и взаимопомощ.
 7. Работа с високо рискови зависими родители, които отглеждат деца.
 8. Разработване на програма за работа със зависими правонарушители съвместно със Затвора - Стара Загора
 9. Разработване на програми за ресоциализация на зависими към психоактивни вещества.
 10. Организиране на обучителни модули по проблемите на наркоманиите за здравните медиатори, работещи в ромската общност.
 11. Изграждане на платформа от институции и организации, работещи в мрежа.