НАРКОМАНИЯТА В СТРАНАТА НИ

     Над 200 000 са зависимите от наркотични вещества в България; всеки пети софиянец между 14 и 30 години е употребявал някакъв наркотик — сочи доклад на фон­дацията "Фридрих Еберт". Най-тежки са проблемите с разпро­странението и употребата на нар­котици в големите градове: София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, В. Търново, Благоевград, Видин и др. Това са същевременно и ака­демични центрове, в които е съсре­доточена студентската младеж. През 2001 г. броят на починалите от свръхдоза е нараснал с 12% спрямо 2000. Годишно 70 000 души употребяват марихуана, 30 000 - хероин, 4000 - кокаин, 50 000 - бензодиазепини, 20 000 -амфетамини, 3000 — различни лет-ливни вещества. България е втора в Европа по процент на ученици-тютюнопушачи след Финландия.

     Докладът на фондация "Фрид­рих Еберт" е изготвен от д-р Мария Симеонова и д-р Стоян Ценов. Тревожните факти, ана­лизът и констатациите, произти­чащи от тях, бяха поводът фонда­цията да организира дискусия на тема "Наркоманите като соци­ален феномен и възможни стра­тегии за противодействие". Учас­тие в дискусията взеха предста­вители на МОН, Министерството на културата, МВР, Националния съвет по наркотични вещества, Българския червен кръст, журна­листи от столичните медии.

Катя Янчева

"Аз Буки" 2002, бр. 8, с. З