През юни 2001 г. бях на семинар от цикъла "Терапия на зависимостите. Модел Минесота", организиран от полската фондация "Стефан Батори" в София. Година по-късно участвах в Международната школа за кон­султанти от 15 до 17 април във Варшава.

     От участието си в тези обучения научих за терапевтичната концепция "Минесота", за ролята на новата професия "консултант" в терапията на зависимостите, за пораженията на зависимостта в семейството на зави­симия, за различните методи на терапия - игра, арт-терапия, невербални методи и др. Имах възможност да присъствам на среща на група анонимни алкохолици във Варшава, да видя на място как се реализира програмата "Атлантис" - за работа със зависимости във Варшавския затвор, да се срещна с екипа на Телефон на доверието и Център за терапия на зави­симостите към Института по психиатрия и неврология във Варшава, както и един районен център на програмата MONAR.

     Имах възможност да се запозная с опита на колеги от Русия, Беларус, Киргистан, Таджикистан, България и др.

     Изводът ми е, че само ра­ботата в мрежа може да е ефек­тивна за решаване проблемите на хора със зависимости и техните семейства. В България няма координация между институциите, работещи за ре­шаването на този проблем. Същото е положението и в на­шия град - Пазарджик. Лип­сват много от терапевтичните звена - Анонимни алкохолици (такива групи има само в София), не ми е известно да съществуват групи на съзависимите, нито пък групи на порасналите деца на алкохолици. Профилактиката има стихиен и несистемен харак­тер.

     Ще се радвам, ако в рамките на семинара, койтопредстои да се проведе през юли в нашия град, успеем да постигнем   някаква   степен   на  координираност   и партньорство   между службите, работещи по проблема зависимости, в Пазарджик.

     Благодаря на колегите от Фондация "Стефан Батори" за щедро споделения опит и за желанието им да ни помогнат да приложим този опит и на практика.

Надежда Кузерманова, психолог

Управител на Центъра за

психично здраве

"Човеколюбив " - Пазарджик

 

Българските участници в Международната школа за консултанти във Варшава

с полските си приятели - април '2002