ПАРТНЬОРСТВОТО - ТРАМПЛИН КЪМ УСПЕХА

 

     Всички ние берем плодовете на своя труд и най-добре е, когато те рад­ват както нас, така и околните. Чувстваме се удовлетворени от това, което сме направили и сме готови да продължим напред по-уверени и убедени в смисъла на своите постъпки. Надявам се, че така се чувстват и представителите на Фондация "Стефан Батори", които проведоха в Пазарджик семинара на тема "Зависимости — психологически и социален аспект". Хората, които имат проблем със зависимостите, се нуждаят от подкрепяща среда и място, където да провеждат своите сбирки. В нашия град няма такова постоянно място. Проведеният семинар успя да събере интересуващи се от проблемите със зависимостите и даде тласък на едно съвместно партньорство в това направление.

     Поради опита ни във формирането на групи, нашето Сдружение "Чове-колюбие" прие ролята на подкрепяща среда за групи от хора, желаещи да се справят със своите проблеми. Една от първите стъпки бе създаването на клуб "Елегантна фигура" (свързан със зависимостта към храната и проблемите с наднорменото тегло) и Клуб "Аз не пуша вече".

     Членовете на Клуб "Аз не пуша вече" се срещат веднъж седмично. Сре­щите му предизвикаха голям интерес. Посещават се от настоящи пушачи, решили да се откажат от този вреден навик, от бивши пушачи, които с желание помагат на останалите да преодолеят зависимостта си, като им пре­дават собствения опит. Освен това те изпълняват ролята и на наставници и подкрепящи партньори, към които могат да се обръщат в нужда. Сбирките се посещават и от родители, чиято цел е децата им никога да не се при-учават към този порок.

     В Пазарджик съществува една група от ученици, които се опитват да помогнат на своите приятели, познати и непознати, да осъзнаят последиците от едно посягане към наркотиците. Те са възпитаници на Строителния техникум в града и са подпомогнати от психолога на училището, който е и те­хен ръководител. Организацията им се нарича клуб "Нов живот". Посеща­ват семинари, свързани с проблемите на зависимостите, четат литература на тази тема, провеждат сбирки и изнасят лекции в училищата, с което се опитват да повлияят положително върху мисленето на младите хора.

     След проведения през месец юли семинар от фондация "Стефан Батори" нашата организация осъществи контакт с клуб "Нов живот" и разработихме план за съвместна дейност. Засега идеята е те да посетят новосформирания в Сдружение "Човеколюбив" клуб "Сирак", както и нашата група за отказване от цигарите и да изнесат лекция на тема "За вредата от тютюна и наркотиците". Надяваме се на по-следващ етап тази група да се разшири, като обхване и хора, които имат проблем с наркотиците, както и родители на проблемни деца.

     Повечето от зависимостите, за които говорим, се придобиват още в ученическите години. Страхове, любовни разочарования, проблеми в общува­нето, неизвестност за бъдещето, неразбирателство с родители, учители, съученици. Всичко това е предпоставка за изпадане в криза, от която те не знаят как да излязат, защото не са научени на това. Най-лесният начин е да посегнат към алкохол, цигари, наркотици, които на по-късен етап довеждат до зависимост. Не са наясно, че това няма да реши проблемите им, просто ще им помогне да ги забравят за момента. Покрай всички уроци, с които ги товарим, някак си забравяме, че най-важно за децата е да се научат как да живеят и защо трябва да живеят. След това да им покажем начините за справяне с житейските проблеми, за да може да преодоляват трудностите, които ще срещнат по пътя си. Да ги научим първо да обичат себе си и другите, после да ценят основните човешки ценности — честност, взаимопомощ, любов, здраве. Да могат да намират смисъла на своя живот. Да се научат да си правят планове за бъдещето, да си поставят разумни цели и да избират най-добрия алгоритъм, по който да ги следват. Това би могъл да бъде един урок, даващ им знания за живота и тяхната душа. След това идва всичко останало.

     Във връзка с това нашето сдружение насочи вниманието си към навли­зане в училищата, където да се опитаме да помогнем по тези въпроси. Направихме проект "Служба за интервенции при психични кризи в училище". Целта на този проект е намаляване на щетите от психичните кризи в общинската училищна система в Пазарджишка община — наркомании, само­убийства, противообществени прояви, психични разтройства.

     От анкетираните от ХЕИ — Пазарджик през 2002 г. младежи на възраст 15-18 години 10 % заявяват, че са опитвали наркотик, а повече от 40% са пушачи. Това е тъжна статистика, още повече като се има предвид колко дру­ги прояви на подобно поведение можем да опишем, като правонарушения, суициди и др.

     Влязохме в партньорски взаимоотношения с много заинтересовани страни. На първо място Община Пазарджик, отдел "Образование" се зае с неле­ката задача да посредничи между нас, педагогическите съветници и учи­лищните настоятелства. Като партньори се включиха и Детска педагогическа стая, Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, ХЕИ — Пазарджик, клуб "Нов живот". Полу­чихме препоръки от Районния център по здравеопазване.

     Проекът не бе финансиран от организацията, пред която кандидат­ствахме, но поради неговата значимост сме готови и в момента работим по въпроса да го стартираме на доброволни начала.

     Част от заслугите за това начинание дължим и на проведения семинар за зависимостите на територията на Сдружение "Човеколюбие". Той ни помогна за обединяване на усилията, даде ни по-голяма убеденост в значението на партньорството в това направление и ни вдъхна куража да стар­тираме, макар и с малки стъпки, в борбата със зависимостите. Благодарим !!!

Василка Иванова,

педагог Сдружение "Човеколюбие"

 

30.01.2003 г.

 гр. Пазарджик