СТЪПКИ ЗА ВРЪЩАНЕ КЪМ ЖИВОТА

 

     След проведения през месец юли 2002 г. семинар "Зависимост - пси­хологически и социален аспект" взехме решение да открием Клуб на зави­симости извън психиатричните здравни служби в гр. Стара Загора. Първо­начално започнахме да работим с трима мъже и една жена с алкохолна зависимост. Мъжете са на различна възраст - единият е студент в Тракий­ски университет, прекъснал поради честата злоупотреба с алкохол, другият е инженер и третият също е с висше образование - компютърен специалист. Жената злоупотребяваща с алкохол има престижна професия и изграден авторитет в службата, но поради чести отсъствия от работа е застрашена да бъде уволнена. Всички зависими демонстрираха желание да се присъединят към групата. Изградихме общност от равнопоставени лица. Всеки се обръща към другия с лично име и няма йерархия между членовете, деление на класи или прослойки. В групата се обсъждат дейности, подпомагащи желанието на всеки един член да се спаси от алкохола.

     По-късно към нас се присъединиха още трима мъже и две жени, които с удоволствие се включиха в занятията за начинаещи. Организирахме и тера­певтични сесии и група на подкрепа за съпругите и приятелките на алко­холиците.

     Оформи се група за взаимопомощ, в която участват двама алкохолно зависими и един социален работник, като целта на групата бе подкрепа за самостоятелен начин на живот и застъпничество - колективно и инди­видуално, професионално. Основният принцип, който се спазва - винаги позволявай на зависимия потребител да направи максимум за себе си и застъп­никът да не поема излишно правата и пълномощията на потребителя.

     Един от алкохолиците по време на интервенция разказа за формули­ровката на Карл Менингер за болестта: "Болестта е донякъде това, което светът е направил с жертвата, но много повече е това, което самата жертва е направила със своя свят и със себе си", която обсъждахме и стигнахме до решение за провеждане на отворени срещи, в които двама члена, пред­варително изявили желание, ще запознаят новодошлите в групата с исто­рията на собствения си алкохолизъм - какво е било преди това и как протича възстановяването им сега.

Засега в групите практикуваме следните дейности:

• Разходки в парк Аязмото и сред природата на Средна гора и Старапланина. Това са спокойни излети, в които участват зависими в ком­панията на непиещи. В края на четвъртия месец зависимите споделиха, че се чувстват спокойни в компанията на непиещи и контактите с тях им помагат да се спасят от алкохола.

• Посещение на картинни галерии.

• Физически упражнения - бягане - вечер една група от трима души и сутрин една група от четирима души; тенис на корт.

• Опитване на ново хоби - един от зависимите стана член на ловно-рибарското дружество и благодарение на честите излети с цел риболов укрепна трайно желанието му да не употребява алкохол и да промени живота си. Сега той споделя: "тия години, когато пиех за мен е напълно изгубено време. Сега отново съм същият като отпреди седем години, много държа на семейството и на работата си, свързана с пътуване, която не ме натоварва, защото съм трезвен и времето ми стига за всичко. Доволен съм от участието си в групата."

     Накрая искаме да споделим с читателите на списание АРКА няколко много подходящи мисли свързани с нашата работа:

• "Виното има в себе си три грозда: първият е на удоволствието, вторият-
на опиянението, третият на оскърблението." (Епиктет)

• "Страстта от начало се проявява свенливо като странник, после става
по-смела като приятел на къщата, най-сетне се настанява като стопанин." (Талмуд)

• "Сраженията понякога се спечелват преди да се открие стрелба с неприятеля. За да можем да сдържим страстите си, ние трябва да контролираме своето поведение и да се следим в най-малките обстоятелства от живота" (Лебок)

 

 

 

Нашият адрес:

6000 гр. Стара Загора

ул. "Цар Иван Шишман"№ 66

телефони за контакти с нас:

+35942600644; +35988467723; +35998546791; +3594230922

Красимира Лазарова

психолог