ВЪРВИМ...

 

      Скъпи Приятели!

     Съвместният ни път продължава — за поредните стъпки по този път говорят доста от материалите, поместени в броя. Той, както и всички предишни, е от една страна отзвук на нашите начинания, постижения и проблеми, които заедно се опитваме да решаваме, а от друга — начертава и един вид перспектива на цели, намерения и планове.

     Много ни зарадва фактът, че интерес към пробле­матиката на зависимостите и лечението им се заражда сред българските свещеници. Това е почва, върху която всеки умен свеще­ник - като духовна личност и често духовен наставник на други хора - може да стори неимоверно много Добро. Много бързото и лавинообразно разви­тие на движението на АА в Полша се дължи между другото на разби­рателство и доброжелателност от страна на полската църква, а също така на директната и разумна подкрепа на много нейни светли представители. Опитваме се тук да набележим само някои евентуални посоки за такова съдействие - с поредица материали относно значението на духовността в здравеенето от зависимостите и относно духовната същност на програмата на 12-те Стъпки на Анонимните Алкохолици. Автори на включените в този цикъл текстове са духовни лица, професионалисти в областта на терапията и профилактиката на зависимостите, а също и самите трезвеещи алкохолици и наркомани - затова тези текстове илюстрират, естествено, много различно разбиране на тази трудна и дълбока проблематика. Но това още повече показва възможност - и нужда! - от диалог по трудни въпроси.

     Втората тема, която предопределя характера на броя, е трезвеенето на зависимите осъдени на лишаване от свобода и терапията на зависимостите в затворнически условия. Тук преди всичко изпъкват внушително истин­ските и обнадеждаващи материали, получени от Затвора в гр. Стара Загора. Те, както и присъствието на представители на затвора на разни форми на обучение, организирани от Фондация "Стефан Батори" (за които се разказва в броя), доказват едно чудесно, активно сътрудничество (изобщо този брой "Арка" е доста "старозагорски" - благодарим на всички, които са го напра­вили такъв!). Най-оптимистичен обаче ни се струва фактът, че младите ентусиасти от Старозагорския затвор, които споделят опита и постиженията си, могат да разчитат на умно съдействие и подкрепа от страна на началника си, който също по време на посещението си във Варшава доказа голяма ангажираност и съпричастност към тяхното пионерско дело.

     Освен тези две доминиращи теми отново предлагаме на читателите материали за разните аспекти на болестта, наречена зависимост, и завъзможностите за нейното преодоляване - нека те ви носят сила и надежда, както ги носят и на читателите на "Арка" в Полшаи в други страни от региона. Стремим се именно това винаги да еосновното послание на "Арка".

     Искрено благодарим на всички, които участваха въввъзникването на този брой - с опита си, поместен в пратени от тях текстове, с добра дума и подкрепа. Благодарение на вас, на личното ви присъсвие тук, не подлежи на съмнение смисъла на това, което се опитваме да правим.

     На прага на Новата 2004 година ви пожелаваме много радостно удовлетворение от пътя, по който сте поели, многопреодолени трудности и много истини за откриване след всеки пореден завой на пътя.

Анна Швед