ПРОБЛЕМИ

 

НАМАЛЯВАНЕ НА ВРЕДИТЕ СВЪРЗАНИ С АЛКОХОЛ

 

     В действията ни в рамките на „Alcohol and Drug Program" от 1996 година се концентрирахме главно върху разпространяването в кръга на знанията за алкохолизма и други зависимости, на целта да бъдат те разбирани като болест, която може и трябва да бъде лекувана. Споделяме със специ­алистите от други страни нашия опит в областта на профилактиката и утвърде­ния в Полша и на Запад метод на лечение, основан върху т. нар. Модел "Минесота". В този модел като изходна точка за ефикасно лекуване прие­маме абсолютното въздържание. Терапията е начало на процес за лична промяна, водеща към научаване на живот без алкохол. След основната тера­пия зависимите продължават трезвеенето си с помощта на общността Анонимни Алкохолици или други групи за взаимопомощ и подкрепа, тоест то е основано на "опита, силата и надеждата" на хората, които са успели ефикасно да възпрат болестта си и да живеят в трезвеност. Като фундамент на интензивната програма за реабилитация в Модела "Минесота" са приети принципите, съдържащи се в т. нар. Дванадесет Стъпки на АА. Общността АА се развива в близо 150 страни по целия свят и - което е съществено, особено за по-малко богатите общества — тя не изисква никакви пари, нито от гражданите, нито от здравните служби или социалното подпомагане в дадената държава.

     Алкохолизмът, макар и болест, която унищожава и причинява прежде­временна смърт или престъпни поведения, водещи към конфликт със зако­на, е обаче само една от многото последици от злоупотребата с алкохол. Броят на алкохолиците, нуждаещи се от клинично лечение, е различен в различните общества. Но никъде те не носят отговорност за всичките икономически и обществени щети, причинени в резултат на употребата на алкохол. Също толкова големи, а може би и дори по-значими щети понасят обществата заради безотговорното пиене вкъщи или на работа на хората, които не са зависими, както и заради прекалено ранната алкохолна инициация след младежта или произшествията, причинени от пияните (но не непременно зависими!) шофьори.

     Разглеждайки проблема на пиянството в страните от региона, трябва да обърнем внимание на четири важни явления:

1.

      В Източна и Средна Европа, в Централна Азия и в бившите съветски републики от Кавказ се произвеждат или внасят от чужбина значителни количества бира, вино и спиртни напитки. Статистиките, правени в тези страни, макар и несъвършени (защото не включват нелегалният внос и домашното производство на вино или ракия за собствена  консумация), показват много висока консумация на алкохолни напитки.

2.

     От няколко години  всичките страни от региона полагат усилия да реформират едновременно държавния строй, икономиката и социалната си политика, като заедно с това опазват или си възвръщат собствената национална култура и традиция. Затова е разбираемо, че на първо място правителствата и парламентите на тези страни поставят политическите и икономически реформи, в резултат на което минимализират значението на такова бедствие като безотговорното пиене и неговите непосредствени и посредствени последици.

3.

     Проблемите, свързани със злоупотребата на алкохол, се отместват на по-далечен план заради сериозността на други явления, като разпадането на големите промишлени предприятия, минаването към пазарна икономика, корупцията в голям мащаб, нарастването на престъпността и безработицата, заплашително ниският национален доход, а също така понижаването на ефикасността на държавните здравни системи или службите за опазване на обществения ред.

4.

     Да добавим, че в повечето страни от нашия регион се е появил едно­временно с премахването на "желязната завеса" нов проблем: наркома­нията сред децата и младежта, а също така контрабандата и търговията с наркотици, минаващи нелегално чрез нашата част на света към Западна Европа и по-далеч. Напълно е разбираемо, че този нов и несъмнено много опасен проблем привлича по-голямо внимание от страна на властите и обществата, отколкото добре познатият, "традиционен" проблем на злоупотребата с алкохол.

     Следователно има нужда да обърнем внимание на няколко сфери, в които са необходими нови правни решения и прилагане на специални предотвратителни мерки. Без да оборваме самата употреба на алкохол, трябва обаче да започнем да възпираме нейните пагубни и вредни после­дици. Ето областите от живота, най-силно засегнати от безотговорното пиене във всички общества от нашия регион:

I. Семейство

• Влияние върху децата

   Безотговорната употреба на алкохол или прекомерното пиянство на родителите влияе пагубно върху семейните взаимоотношения. Децата приемат лош образец, върху който след това основават живота в собстве­ните си семейства. Тази "обществена наследственост" е една от главните причини за разпространяването на пиянството 

• Насилие и агресия

   Алкохолът е един от основните фактори за увеличаване на агресив­ността, като създава навика да се прилагат спрямо децата възпитателни методи, опиращи се върху насилие. Алкохолът съдейства също за разпро­страняването на патологично домашно насилие в нашите общества. Въпре­ки че не са правени досега точни статистики, това явление със сигурност принадлежи към сериозните обществени проблеми.

II. Здраве

• Алкохолът, дори в малки количества, е вреден за бременни жени и кърмещи майки — за което определено твърде малко знаят самите лекари, да не говорим за широкото обществено мнение.

• Много от травмите, заради които хората попадат в бърза помощ или при други медицински служби, възникват под влияние на алкохол (дори в умерени количества).

• Под влияние на алкохола се усилват много болести и здравни смущения; не го осъзнават в достатъчна степен нито медицинските служби, нито самите пациенти.

• Ранната алкохолна инициация може също да увеличи вероятността от възникване на зависимост, но също така силно смущава процесите на развитие при младите хора, както във физиологически, така и в психически смисъл.

III.  Работно място

• Въпреки че според закона никъде не се допуска употреба на алкохол, в повечето общества функционира един вид тихо съгласие да се пийва, да не говорим за това да се идва на работа на следващия ден след тежко напиване. Резултат от тази ситуация са огромните икономически щети,   възникващи   от  понижената  работоспособност,   от  спадането на качеството и организацията на труда, по-честите злополуки на работното място, по-голямата миграция на работниците (когато се стига до дисци­плинарни или полудисциплинарни уволнения), а също така от повишените разноски за лечение, свързано със злополуки или алкохолно натравяне.

IV.   Пътно движение и пияни шофьори (или пешеходци)

• Алкохолът е една от главните причини за пътните катастрофи, в които загиват или биват ранявани шофьори, други пътници или пеше­ходци.

• Въпреки острите законни мерки, пътната полиция не е в състояние да ликвидира това явление. Необходимо е създаването на специални образо­вателни програми, които по-ефикасно биха могли да подготвят потреби­телите на пътищата за участие в безопасно движение.

V.   Малцинства и други непривилегировани обществени групи

• В обществата, в които живеят малцинства, занемарени по отно­шение на образованието и материалното си положение, трябва да се започне работа не само по изравняването на жизнените шансове на тези хора, но и по увеличаването на защитните мерки преди злоупотребата с алкохол. Защото алкохолът често представлява единственото достъпно средство за "справяне" с неразрешими проблеми сред обществените групи, живеещи в безнадеждност.

     Към такива групи в много страни от Източна Европа принадлежат напр. ромските общности или живеещите в крайграничните зони граждани на дадена държава с други граждани от националността - болшинство (напр. белорусите в Литва или Полша, или пък албанците в Косово). В тезиособено занемарени  среди трябва да се започне работа по обучаването и ресоциализацията, която да обхване също и проблематиката, свързана с употребата на алкохол.

VI. Престъпност и рецидивизъм

• Алкохолът, предизвикващ агресия и намаляващ способността за контрол върху собственото поведение, се явява като един от основните фактори, които обуславят антиобществени прояви. Наказанието с лишаване от свобода за нарушения или престъпления, ако не е свързано със съще­временна ресоциализация и обучение, носи нищожен ефект и не е в състо­яние в повечето случаи да предотврати по-нататъшния престъпен живот.

     » Профилактиката на рецидивизма и на завръщането към криминален начин на живот изисква въвеждането на задължителни образователни занятия за осъдените, както на тема употреба и злоупотреба с алкохол, така и стационарни терапевтични програми в затворите (или на свобода, ако съдът е в състояние да отмени условно наказанието със затвор). Такива програми могат да включват също и други възпитателни аспекти, като напр. отучване от агресия, подготовка за добро изпълняване на родителските роли, правене възможно училищното и професионално обучение.

• В тези действия трябва да става въпрос за това, наказанието с лиша­ ване от свобода да не служи за по-нататъшна деморализация, а наистина да позволява възвръщането на хората с престъпна биография към нормален живот в обществото.

Ева Войдилло

 20 април 2003 год.