ХРОНИКА

 

Международна школа за консултанти Варшава 2004

 

     Участието ми в семинара във Варшава допринесе в изключителна степен за запознаването ми с водещите тенденции в терапията на зависимостите. Изнесените лекции обхванаха широк диапазон от теми, които засягаха различни аспекти от лечението на зависимостите - от психологическите и психиатрични проблеми до духовните такива. Поднесената информация се отличаваше с използване на интерактивни методи, както и с близкия контакт на лекторите с аудиторията. Последната беше прецизно подбрана като количество, което осигуряваше оптимални условия за работа. Като плюс мога да отбележа и наличието на участници от различни страни, което обогати познанията ми относно развитието на структурите свързани с лече­нието и терапията на зависимости. Като водеща в обучението на методите за лечение на зависимости, регионалната програма "Алкохол и наркотици" на фондация "Стефан Батори" притежава специалисти, които изнесоха по изключително професионален начин съответната информация. Семинарът протече в непринудена и приятелска атмосфера, което допринесе за плав­ното и плодотворно протичане на обучението. Като консултанти от разли­чни центрове за лечение на зависимости, участниците в семинара бяха запознати с, може би, всички аспекти необходими за извършването на качествена работа в областта на лечението и терапията на зависимостите. Лично аз, като възстановяващ се зависим, научих изключително много за състоянието на структурите занимаващи се с лечението на зависимости, като при съпоставянето им с моята страна възникнаха няколко идеи най-вече свързани с идеята за въвеждането на поста консултант в центровете за работа със зависими в България. Това "сверяване на часовника" ми подсказа посоката, в която бихме могли да се движим по отношение на тера­певтичните подходи у нас. Изключително приятно впечатление ми направи напредъкът на полските терапевти и лекари, които работейки в сътруд­ничество с различните дванадесет-стъпкови движения и организирайки мултидисциплинарни екипи (т.нар. модел "Минесота"), постигат една висо­ка успеваемост в различните етапи на лечение на зависимостите.

 

 

АН, София