Резюме на проект:

"Възстановяване чрез взаимопомощ"

 

     Продължителност: 1 година.

     Поле на реализация: ЗО "Кремиковци", затвор София, по програма "Адаптационна среда" на Дружеството за религиозна и обществена подкре­па на лишените от свобода (Prison Fellowship Bulgaria).

     Проектът "Възстановяване чрез взаимопомощ" е част от програмата "Адаптационна среда", реализирана на територията на ЗО "Кремиковци" от ДРОПЛС. До момента по програмата е изграден едноименен център, който работи с лишените от свобода и техните семейства по посока пълноценното възстановяване в обществото след освобождаването им. По своята същност, към настоящия момент, програмата на центъра е ресоциализационна.

     През месец октомври 2004 г. ДРОПЛС стартира изграждането на образо­вателен център за добиване на професионална квалификация по време на престоя в ЗО "Кремиковци". Намерението ни е в същия период да старти­раме въвеждането на програма за работа с наркозависими като един от компонентите на "Адаптационна среда".

     Целева група: 45 осъдени за първи път, изтърпяващи наказание -лишаване от свобода. Целевата група включва лица зависими към психо-активни вещества (ПАВ).

     Основна цел: Въвеждане на модел за работа с наркозависими в местата за лишаване от свобода (МЛС) чрез взаимопомощ от обществеността и представители на други институции.

     Под цели:

• създаване на мрежа от организации;

• намаляване на изолираността на зависимите в затвора и в обществото;

• създаване на предпоставки за ефективна реинтеграция;

• снижаване нивото на рецидива вследствие употребата на ПАВ;

• създаване на система за контрол на употребата на наркотици в затвора;

• мотивация за включване в програми или други групи за взаимопомощ след освобождаване;

     Методика: Ползва се опита на групите за взаимопомощ на "АН" и "АА", който се прилага в специфичното пространство "затвор". Смятаме, че това може да стане възможно чрез изграждането на смесени екипи: членове на групи на "АН" на свобода - "чисти" от дълъг период, и социални работници от институцията и ДРОПЛС.

     Принципът на междуинституционалните екипи е водещ в работата по програма "Адаптационна среда".

 

     Реализирането на проекта включва няколко основни групи дейности:

• създаване на пространство за работа на групите за взаимопомощ (ГВ);

• обучение на екипа социални работници от ЗО "Кремиковци" за работа с наркозависими;

• запознаване с принципите на АА;

• запознаване с чужд опит в работата със зависими в местата за лишаване от свобода (МЛС);

• изграждане на смесените екипи;

• същинска работа с целевата група;

• информиране за програмата в затвора;

• изграждане на ГВ;

• информиране  на  близките  на осъдените  за  програмата и  нейните възможности;

• работа на ГВ;

• информиране за ГВ извън затвора;

• мониторинг и супервизия от страна на методически подпомагащата проекта организация - Фондация "Стефан Батори", Полша;

• организиране на 3 работни срещи по време на реализацията на проекти с цел обмяна на опит с други организации работещи със зависими в МЛС; създаване на мрежа за работа с наркозависими;

     Екипи: могат да се определят като мултидисциплинарни и между-институционални. Включват: инспектори социална дейност (ИСДВР) от 3( ) "Кремиковци", специалисти от ДРОПЛС, член на ГВ на АН извън затвора, духовник.

     Екип експерти:

        1) Обучаващи - Представители на методически подкрепящата проект организация;

        2) Мониторинг - Представители на методически подкрепящата проект организация;

        3) Супервизия - Експерт на ГД Изпълнение на Наказанията; експерт от Българското сдружение на психолозите.

 

"Учителят идва, когато ученикът е готов"

     За четвърти пореден път в София се проведе "Есенен университет по зависимостите" организиран от Института по поведенчески стратегии, с во­дещ д-р Игор Куцинок. Създалата се традиция и съпричастността към проблема на зависимостите събра за шест дни (27.09 - 02.10) близо 150 участника от цяла България. Пъстра палитра от психиатри, психолози, социални работници, медицински лица, представители на НПО, на българската църква, на терапевтични общности, служители от местата за лишаване от свобода, както и момчета и момичета, които имат опит с дрогата и вече водят здравословен начин на живот. Представените теми бяха разпределени в три модула и обхванаха следната проблематика:

     - основи на зависимости и зависими поведения, невробиологични и поведенчески модели;

     - диагностични критерии,  оценка на състоянието  и терапевтичните нужди, работа с мотивацията;

     - превантивни програми, специфични терапевтични подходи и стратегии, превенция на рецидив;

     - терапевтични програми в правосъдната система, контрол и тестване за психоактивни вещества.


     Лично за мен това участие бе първо и аз съм дълбоко впечатлена от високия професионализъм, научна компетентност и хуманизъм на водещия лектор д-р Куцинок (от Калифорнийския университет Сан Диего) и неговия екип.

     Съдържанието на представените материи не само следваше логическа последователност, но и бе постигнат удивителен баланс между научни и практически достижения, яснота и достъпност на езика.

     Високото качество на аудиовизуалните материали, умелото използване на различни методи и похвати за работа с аудиторията поддържаха нестих­ващ интерес и създадоха ползотворна работна атмосфера.