Ева Войдилло

 

Алкохолът и здравето

 

     Нашето здраве зависи почти от всичко. Нямаме влияние един­ствено върху генетичната програма на организма и чисто инциден­тните случаи. Повечето други фак­тори, от които зависи здравето ни, можем да регулираме. Разбира се, това зависи от знанията, съзна­нието и зрелостта на човека, но също и от условията на живот. Присъствието на алкохола в кул­тура и обичаите на много народи му придава узаконено гражданство и въпреки вредите, които възник­ват от злоупотребата му, трудно е да си представим той изцяло да бъде премахнат от човешкия жи­вот. При това науката потвръждава все отново и отново, че алкохолът, употребяван в умерени количества от възрастни и здрави хора, способства за поддържането на добро здра­вословно състояние, а дори може да предотвратява някои болести.

 

     I.Рискови групи

     1. Алкохолът - във всяко едно коли-чество и във всеки вид - е вреден за деца и младежи преди посигането на биоло-гична зрялост. Тези вреди могат да имат психологически характер, възпиращ емо-ционалното им развитие, могат също да доведат до  трайно  увреждане  на функционирането на нервната система или да смутят развиващите се функции на вътрешните органи.

     2. От научните изследвания се виж-да, че по същия начин алкохолът, дори  инцидентно   употребяван   от   бременнижени, може да въздейства върху развитието на плода и по-нататъшното здравно състояние на детето. Тези негативни последици са идентифицирани като алкохолен плодов синдром FAS (Fetal Alcohol Syndrome) или FAE (Fetal Alcohol Effect).

     3. Алкохолът е вреден за хората страдащи от някои заболявания, например диабет, или приемащи психотропни лекарства, а също така при някои   болести на храносмилателната система, особено на черния дроб и подстомашната жлеза, при възпаления на лигавицата на трахеята и бронхите, при болестите свързани с увреждане на имунната система. Към тази категория спадат и алкохолиците, тоест зависимите хора, за които условие за избягване на рецидивите на болестта е абсолютното въздържание.

     4. Четвъртата категория са водачите на превозни стредства в публичния транспорт и хората обслужващи промишлени или технически уреди на работното място или в къщи. Ако тези хора по време на управляване на превозно средство или на работа се намират под влияние на алкохол, те стават сериозна заплаха за безопасността и здравето - своето и на другите хора.

   II. Алкохолните вреди

     Вредното, прекомерно или неотговорно пиянство причинява разнородни усложнения, в това число:

     1. здравословни: поява, заостряне или влошаване на протичането на много болести и увеличена податливост на травми;

     2. психически проблеми: някои от които-агресивност, депресии, фобии, алкохолни психози;

     3. обществени:

   а) семейни конфликти, често свързани с при лагане на домашно насилие, което повлича след себе си такива последици като физически и психически травми у близките хора;

   б) нарушаване на дисциплината и причиняване на   проблеми   на   работното   място   (злополуки, отсъствия, липса на ефективност, неспазване на срокове, уволняване);

     4. правни: престъпления свързани с агресив­ ността   след   употреба    на   алкохол,   нарушения и престъпления свързани с нарушаване на законните норми в нетрезвено състояние (напр. побои, изнасилвания,   обири,   кражби,   убийства,   нараняване, самонараняване).

   Да обърнем внимание, че "обществените" вреди повличат след себе си и здравни смущения при членовете на семейството. По същия начин пиянството на работното място може да стане причина за смърт или инва-лидство в резултат на злополуки, а същевременно винаги води до интер и здравето) на сътрудниците.

     Вредите, зачислени към "правната" категория, причиняват също "здра-вословни" проблеми, например когато алкохолът способства за наранявания, побои, травми или трайно инвалидство (на нарушителите и на жертвите).

     Когато се говори за здравословните вреди в резултат на злоупотреба с алкохол, на тях трябва да се гледа в по-широк контекст отколкото самото въздействие на алкохола върху вътрешните органи или системи на пиещия човек. Но и това въздействие си заслужава да се разгледа.

     Влиянието на алкохола върху организма

     • Черният дроб е един от органите, които сравнително най-бързо реагират на алкохол. Следалкохолните увреждания на черния дроб обхващат различни възпаления и цирози. Цирозата е една от най-честите причини за смърт в много страни.

     • Храносмилателната система, а особено лигавицата, е силно изло­жена на вредното въздействие на алкохола. Специалистите признават също известна роля на алкохола при възникването на рак на глътката. Алкохолната цироза на черния дроб може да причинява възпаление на разши­рените вени на глътката с кървене,  което може да доведе до смърт. Алкохолът е също фактор способстващ за развитието на язва и възпаление на подстомашната жлеза. Резултат от това е повишената склонност към диабет. Алкохолът причинява също смущения в абсорбирането и недос­татъка на разни субстанции необходими за правилното функциониране на организма, като напр. витамини (В, С, А и др.), глюкоза, цинк, магнезий.

     • Кръвоносната система подлежи силно на въздействие на алкохола, който влияе на регулацията на кръвното налягане. Колкото е по-голямо количеството на   изпития алкохол, толкова по-силна е склонността към хипертония.

     • Неумереното консумиране на алкохол   може   да   причинява   различни хормонални   смущения,   например   неправилно отделяне на тестостерон и други   хормони.   Освен   това,   при   мъжете може да се стигне до хипогонадизъм (постепенна атрофия    на половите жлези) и феминизация, а при жените до атрофия на  яйчниците  и  маскулинизация.   Тези промени са съпътствани от понижаване на потентността, а при жените смущения в менструационния цикъл, безплодност и ускорен климактериум. Алкохолът влияе също неблагоприятно върху отделянето на хормони от щитовидната жлеза и надбъбречните жлези.