Здравейте!

     Преди малко гледахме всички в къщи филма "Историята на Бил", който ни донесохте през ля­тото. Другите в АА също го гледат.

     И двете наши групи, на АА и АН, се развиват все по-добре. Има вече и сбирки на Ал-Анон -всяка сряда от 19:00 часа в Нацио-налния център по наркомании на улица „Пиротска" 117 (e-mail: alanonsofia @ yahoo. com).

     Благодарим за всички мате-риали ("Арките" и книгите на Ева и Виктор), които ни изпратихте, и за много добрата редакция на българската "Арка". Всичко това много ни помага в работата по програмата.

     Сърдечни поздрави от всички приятели към полските сътрудници!

     С уважение и най-добри пожелания:

АА и АН от София