Втора международна конференция "Алкохол - намаляване на вредите"

 

     Първата такава конференция се проведе през 2002 г. в Бразилия, сега дойде ред на Варшава. През четири дена - от 25 до 28 август 2004 г. - там се срещнаха няколко стотин представители на 15 страни от Източна и Средна Европа и Централна Азия, а също и на няколко държави от Западна Европа, Южна Америка, Африка и Далечния Изток. Конференцията, както и предишната, беше съвместна инициатива на полската фондация "Стефан Батори" и холандската неправителствена организация "Quest for Quality" (Q4Q) от Амстердам. За разлика от някои други подобни начинания в света, тя нямаше комерсиален характер, не включваше никаква промоция на производители или стоки, не рекламираше алкохолни напитки. Целта й беше да се обърне общественото внимание и вниманието на законодателните и пра­вителствени институции към вредите, които се засилват в резултат от неправилната алкохолна политика и лошите обичаи свързани с употребата на алкохол.

      Този път не се занимавахме с алкохолната зависимост, нито с други наркомании, нито пък с лечението на зависимостите, а се опитвахме да търсим по-ефикасни начини за противодей­ствие на проблемите, възникващи от неотго-ворната употреба на алкохол, а особено от разпространеното в много страни от региона пиянство.

     Отрицателните последици от всеобщата достъпност на алкохол могат скоро да се заси­лят във връзка с изискванията на Европейската Общност относно либерализацията на търго­вията и понататъшните намаления на цените на алкохола. Смятаме, че трябва да се възпрат тези тенденции и да се повлияе върху нашето законодателство регулиращо алкохолния обо­рот. То би трябвало да отразява истинска гри­жа за общественото здраве, а не интересите на производителите или вно­сителите на бира или на спиртната промишленост, както става в момента.

     Вниманието на участниците в конференцията бе насочено също към такива проблеми като пиенето сред младежта; пиенето на бременни жени; домашното насилие, което винаги съпътства злоупотребата с алкохол; прес­тъпността и криминалния рецидивизъм, също толкова често свързан с алко­холизма; понижаването на ефективността на работа в резултат на пиянство. Друг важен кръг от разглежданите проблеми бяха пътните злополуки, причинявани от пияни водачи или пешеходци.

     За страните от нашия регион, които тепърва минават трудния период на икономическа и обществена трансформация, алкохолните проблеми би трябвало да станат спешна задача за решаване. Да се влияе върху индивидуалното чувство за отговорност на потребителите на алкохол не е засега в нашите общества достатъчно резултатен начин за предотвратяване на проблемите. Независимо от осведомяването на обществото, в повечето държави от постсъветския регион са необходими също и ограничения на продажбата, както и, може би, повишаване на граничната възраст за легална консумация на алкохол, премахването на алкохола напр. от бензиностанциите, а също така такива действия като намаляване количеството на пун­ктовете, в които се продава алкохол, или разполагането им още по-далеч от културните и просветни институции и спортни обекти.

     На конференцията страните от региона бяха репрезентирани от представителите както на локал­ните, така и на държавните власти и неправителствени организации. Вярваме, че практиката за намаляване на алкохолните вреди мо­же да бъде реализирана въз основа на здравата и отговорна държавна политика и на ангажираността на гражданското общество.

     Големият интерес и активно­стта на участниците в конференцията дават основание за такива надежди. Активно ангажирани в цялата й програма бяха и българските предста­вители, присъстващи на варшавското мероприятие -- четирима души, репрезентиращи локалните власти и държавни институции от градовете София и Пазарджик. Пожелаваме им дълга и мъчителна (несъмнено!), но плодотворна и удовлетворителна работа за постепенното практическо реализиране на предпоставките на конференцията.

     (Въпреки нато­варената програма и многочасовата ак-тивна работа всеки ден, успяхме да на­мерим и малко време да им покажем поне някои инте­ресни места във Варшава и окол­ностите...)

 

Ева Войдилло

 Анна Швед