A- A A+

АркА

брой 5, март 2005 г.

Редакция и превод: Анна Швед

Коректор: Йорданка Илиева

Художник: Клаудиуш Маселевски

Снимки: Анна Швед

Графично оформление и предпечатна подготовка: Анна Швед

БЮЛЕТИН НА РЕГИОНАЛНАТА ПРОГРАМА
“АЛКОХОЛ И НАРКОТИЦИ”
НА ФОНДАЦИЯ “СТЕФАН БАТОРИ”

Издателят разрешава препечатването на нашите статии с молба за поместване на следната забележка:

“Препечатано от списание “АРКА”, издавано в рамките на Регионалната програма “Alcohol & Drug” на Фондация Стефан Батори.”

Pin It

 

Ева Войдилло

 

Алкохолът и здравето

 

     Нашето здраве зависи почти от всичко. Нямаме влияние един­ствено върху генетичната програма на организма и чисто инциден­тните случаи. Повечето други фак­тори, от които зависи здравето ни, можем да регулираме. Разбира се, това зависи от знанията, съзна­нието и зрелостта на човека, но също и от условията на живот. Присъствието на алкохола в кул­тура и обичаите на много народи му придава узаконено гражданство и въпреки вредите, които възник­ват от злоупотребата му, трудно е да си представим той изцяло да бъде премахнат от човешкия жи­вот. При това науката потвръждава все отново и отново, че алкохолът, употребяван в умерени количества от възрастни и здрави хора, способства за поддържането на добро здра­вословно състояние, а дори може да предотвратява някои болести.

 

     I.Рискови групи

     1. Алкохолът - във всяко едно коли-чество и във всеки вид - е вреден за деца и младежи преди посигането на биоло-гична зрялост. Тези вреди могат да имат психологически характер, възпиращ емо-ционалното им развитие, могат също да доведат до  трайно  увреждане  на функционирането на нервната система или да смутят развиващите се функции на вътрешните органи.

     2. От научните изследвания се виж-да, че по същия начин алкохолът, дори  инцидентно   употребяван   от   бременнижени, може да въздейства върху развитието на плода и по-нататъшното здравно състояние на детето. Тези негативни последици са идентифицирани като алкохолен плодов синдром FAS (Fetal Alcohol Syndrome) или FAE (Fetal Alcohol Effect).

     3. Алкохолът е вреден за хората страдащи от някои заболявания, например диабет, или приемащи психотропни лекарства, а също така при някои   болести на храносмилателната система, особено на черния дроб и подстомашната жлеза, при възпаления на лигавицата на трахеята и бронхите, при болестите свързани с увреждане на имунната система. Към тази категория спадат и алкохолиците, тоест зависимите хора, за които условие за избягване на рецидивите на болестта е абсолютното въздържание.

     4. Четвъртата категория са водачите на превозни стредства в публичния транспорт и хората обслужващи промишлени или технически уреди на работното място или в къщи. Ако тези хора по време на управляване на превозно средство или на работа се намират под влияние на алкохол, те стават сериозна заплаха за безопасността и здравето - своето и на другите хора.

   II. Алкохолните вреди

     Вредното, прекомерно или неотговорно пиянство причинява разнородни усложнения, в това число:

     1. здравословни: поява, заостряне или влошаване на протичането на много болести и увеличена податливост на травми;

     2. психически проблеми: някои от които-агресивност, депресии, фобии, алкохолни психози;

     3. обществени:

   а) семейни конфликти, често свързани с при лагане на домашно насилие, което повлича след себе си такива последици като физически и психически травми у близките хора;

   б) нарушаване на дисциплината и причиняване на   проблеми   на   работното   място   (злополуки, отсъствия, липса на ефективност, неспазване на срокове, уволняване);

     4. правни: престъпления свързани с агресив­ ността   след   употреба    на   алкохол,   нарушения и престъпления свързани с нарушаване на законните норми в нетрезвено състояние (напр. побои, изнасилвания,   обири,   кражби,   убийства,   нараняване, самонараняване).

   Да обърнем внимание, че "обществените" вреди повличат след себе си и здравни смущения при членовете на семейството. По същия начин пиянството на работното място може да стане причина за смърт или инва-лидство в резултат на злополуки, а същевременно винаги води до интер и здравето) на сътрудниците.

     Вредите, зачислени към "правната" категория, причиняват също "здра-вословни" проблеми, например когато алкохолът способства за наранявания, побои, травми или трайно инвалидство (на нарушителите и на жертвите).

     Когато се говори за здравословните вреди в резултат на злоупотреба с алкохол, на тях трябва да се гледа в по-широк контекст отколкото самото въздействие на алкохола върху вътрешните органи или системи на пиещия човек. Но и това въздействие си заслужава да се разгледа.

     Влиянието на алкохола върху организма

     • Черният дроб е един от органите, които сравнително най-бързо реагират на алкохол. Следалкохолните увреждания на черния дроб обхващат различни възпаления и цирози. Цирозата е една от най-честите причини за смърт в много страни.

     • Храносмилателната система, а особено лигавицата, е силно изло­жена на вредното въздействие на алкохола. Специалистите признават също известна роля на алкохола при възникването на рак на глътката. Алкохолната цироза на черния дроб може да причинява възпаление на разши­рените вени на глътката с кървене,  което може да доведе до смърт. Алкохолът е също фактор способстващ за развитието на язва и възпаление на подстомашната жлеза. Резултат от това е повишената склонност към диабет. Алкохолът причинява също смущения в абсорбирането и недос­татъка на разни субстанции необходими за правилното функциониране на организма, като напр. витамини (В, С, А и др.), глюкоза, цинк, магнезий.

     • Кръвоносната система подлежи силно на въздействие на алкохола, който влияе на регулацията на кръвното налягане. Колкото е по-голямо количеството на   изпития алкохол, толкова по-силна е склонността към хипертония.

     • Неумереното консумиране на алкохол   може   да   причинява   различни хормонални   смущения,   например   неправилно отделяне на тестостерон и други   хормони.   Освен   това,   при   мъжете може да се стигне до хипогонадизъм (постепенна атрофия    на половите жлези) и феминизация, а при жените до атрофия на  яйчниците  и  маскулинизация.   Тези промени са съпътствани от понижаване на потентността, а при жените смущения в менструационния цикъл, безплодност и ускорен климактериум. Алкохолът влияе също неблагоприятно върху отделянето на хормони от щитовидната жлеза и надбъбречните жлези.


   • Смущения на сексуалните функции, това е още един ефект от зло­употребата с алкохол. Алкохолът предизвиква "спиране на спирачките" и чрез този механизъм може да увеличава половото влечение. Дълго­трайното пиене обаче може да води до импотентност. Нарастването на съдържанието на алкохол в кръвта способства смущения в ерекцията, закъсняване на еякулацията и отслабване на организма. Много от зави­симите жени се оплакват от отслабване на половото влечение, от нама­ляване отделянето на слуз в половия орган и от смущения в цикъла.

     • Продължителната  употреба   на   алкохол   възпира   функциите   на имунната система, тоест способства по-голямата податливост към заразни болести,  пневмония,  туберкулоза или рак.  Алкохолът уврежда и  спо­собността на лимфоцитите да произвеждат антитела и отслабва активността им. Интензивното пиене на алкохол влияе неблагоприятно върху почти всички функции на имунната система.

     • Кожните проблеми са често резултат от действието на алкохола върху храносмилателната система и черния дроб. Най-видими са различни зачервенявяния и петна по кожата и спукани кръвоносни съдове, най-вече по лицето.

     • Венерическите болести са поредната заплаха за хората пиещи неумерено. Полските изследвания са доказали, че пиещите хора 5-кратно по-често отколкото при непиещите страдат от венерически болести (а в групата на жените - 29 пъти по-често!). Сериозен е също рискът за заразяване с вируса ХИВ, а впоследствие СПИН. А във връзка с отслабване на имунните способности на организма, както самото заразяване с HIV, така и СПИН, са при пиещите още по-трудни за лечение.

     •  Алкохолът се смята за един от съдействащите фактори за ракови заболявания, защото той понижава имунитета на организма, а впоследствие причинява появата на някои видове рак, в това число особено рак на черния дроб, на стомаха, глътката, гръкляна и простатата. Изследванията доказват, че при жените употребяващи алкохол значително по-често възниква рак на гърдата, което също може да бъде свързано с отслабване на имунната система на организма  (не толкова с  непосредственото  въздействие  на алкохола).

    • Бременността и плодът: Доказано е, че след 4 до 60 минути от приемането на алкохол от бременна жена неговото съдържание в кръвоноснатасистема на плода е равно на това в кръвта на майката. Тъй като алкохолът действа токсично върху младите организми, при жените пиещи по време на бременността по-често се срещат преждевременни раждания и спонтанни аборти. При новородените бебета, чиито майки много са пили по време на бременността, се забелязват непосредствено след раждането признаци на абстинентния синдром (треперене, усилено мускулно напре­жение, слабост), както и смущения в съня, трудности в сученето и т.н. Най-сериозното усложнение е описаният през 1968 алкохолен плодов синдром. Той се характеризира с ниско тегло на новороденото, лошо общо състояние, закъснение в психомоторното развитие и поредица недостатъци в разви­тието като цяло. Тези симптоми могат да бъдат съпътствани от невроло­гични смущения, превъзбуда и понижени интелектуални възможности.

     • Психиатричните и психологични усложнения се появяват главно при зависими хора пиещи деструктивно. Те често страдат от хронични депресивни състояния. Затова пък хората, които злоупотребяват с алкохол, но не са зависими, могат с пиенето си да маскират някои психически смущения. Прекомерното пиене причинява влошаване на емоционалния живот, отмиране на интересите, отслабване на мотивацията за действие, загуба на способността за планиране и т.н. Няма нужда да се добавя, че отрицателните характерови промени влияят върху качеството на взаимо­отношенията с околните и върху други житейски функции (родителство, работа, стил на живот).

     • Травми и пиене на алкохол: пиещите хора често сами се излагат на по-голям риск от инцидентни травми. Причината е предизвиканото от алкохола спадане на концентрацията и нереалистична преценка на ситуацията. Изследванията сочат, че под влияние на алкохол често се стига до смъртни травми, които са резултат от пътни злополуки, падания, пожари, удавяне и нараняване. Още във фрагмент на един египетски папирус датиран ок. 1500 год. п. н. е. се предупреждава, че прекомерното пиене може да води до падания и счупване на кости. От почти 100 години се провеждат изслед­вания върху връзката между пиенето и количеството изтърпявани травми. Посочва се, че към ранните физиологични последици от пиенето трябва да се добави и влошаването на координацията на движение и способността за запазване на равновесие. Именно затова пиещите хора са изложени на по-висок риск от травми. На тема връзката на алкохола с травмите понасяни в резултат от пътни злополуки се знае много повече отколкото за други причини за такива травми. Почти във всички страни от региона огромен процент от пътните злополуки със смъртни жертви имат връзка с пиене.

     • Насилието, свързано с употребата на алкохол: съществуването на връзка между употребата на алкохол и домашното насилие е очевидно. Тя обхваща както насилието прилагано в криминалните престъпления, които намират своя край в затворите, така и т. нар. "домашно насилие", което в много страни все още не се наказва от закона.

     Друг показател, който потвърждава съгласуваността между употребата (особено неумерена) на алкохол и престъпността свързана с насилие (също и домашно) може да бъде количеството на лица традиционно злоупотре­бяващи с алкохол сред рецидивистите в затворите в повече страни (там, където се водят такива статистики). Употребата на алкохол както от нападателя, така и от жертвата, често е свързана също със сексуално насилие.

     Указания

     1. Необходимо е да се помогне на потребителите на алкохол да осъзна­ ят истинските (опряни върху изследвания) факти за вредните последствия от неотговорното пиене.

     2. Трябва да се обучават лекарите (общи, семейни, интернисти, гине­колози, медицински спасителни служби, медицински сестри) в областта на ранното разпознаване на вредите причинени от неумереното пиене на алкохол.

     3. Във връзка със злополуките в работа, предизвиквани от пиещите лица, е необходимо да се създават програми за ранна интервенция на работ­ното място.

     4. Спрямо   водачите,   задържани   по време на управление на превозно средство под влияние на алкохол, трябва освен на­ казателни мерки да се прилага обучение свързано с влиянието на алкохола особено върху концентрацията, наблюдателността, рефлекса.

     5. Спрямо извършителите на насилие, в случаите, когато то е било съпътствано от употребата на алкохол, трябва да се прилага задължаване (съдебно  или полицейско) за участие в програми за отучване от агресия и насилие (а в случаи на хронично пиещи причинители това може да бъде придружено с евентуално отправяне на лечение на зависимостта).

     6. Съществен фактор, който обуславя начина на третиране на алкохола от обществото, са рекламите. Трябва да се стремим към премахване на подобни реклами от пресата, радиото, телевизията. Това може да има значение за профилактичните въздействия върху деца и младежи, като причина за по-късна алкохолна инициация.

     7. Безусловно трябва да се изисква на практика продавачите да спазват законната забрана за продажба на алкохолни напитки на непълнолетни, както и задължително да се обучават продавачите в областта на вредите,
които алкохолът нанася на деца и младежи.

 

     Горепосочените указания могат да изискват в отделните страни промяна на съществуващите закони - наказателното или семейно право, кодекса на труда или пътния кодекс. Затова във всяка заинтересувана държава добре би било да се създаде неправителствен, но сътрудничащ със съответни правителствени ведомства, както и с парламента, съвет от експерти (лоби), чиято задача би било предлагане и наглеждане на реализацията на кон­кретни действия насочени към ефикасното редуциране на вредите при­чинени от злоупотребата с алкохол.

     * В настоящия текст съвсем е подмината алкохолната здравна вреда, каквато е зависимостта. Същевременно може да се добави, че намаляването на други вреди, възникващи заради употребата на алкохол, няма за цел нито заместване, нито пренебрегване на алкохолизма, на лечението и предо­твратяването му. Всъщност идеята за редуциране на алкохолните вреди може да благоприятства също и за no-доброто справяне с алкохолизма.

 

(„ArkA, Nr. 47, юли 2004)

Pin It

Страница 10 от 32