ХРОНИКА

 

МЕЖДУНАРОДНА ШКОЛА ЗА КОНСУЛТАНТИ

Варшава, април 2005

 

   Това обучение, организирано от Фондация "Стефан Батори" в рамките на Регионалната програма "Алкохол и наркотици", се провежда всяка година през април във Варшава. Конференционните салони в сградата на фондацията за три дена се напълват с разноезичен шум на разговори, водени от няколко десетки участници, които идват от много страни от Източна и Средна Европа, а в последните години все по-често и от Азия. Занятията се водят на руски език, тъй като голяма част от слушателите идват от бившите съветски републики и този език е общ за повече от тях. От няколко години в школата участват също и представители на България.

   Съдържанието на занятията обхваща обикновено основните теми и про­блеми свързани главно с алкохолната зависимост, но също и с други хими­чески и нехимически зависимости, както и същността на всяка зависимост, психологическите механизми на зависимостта, предопределящи функционирането на човека, влиянието на зависимостта върху семейството и близ­ките на зависимия и др. Доста време се отделя и на различните аспекти на самото помагане: подход, проблеми, които най-често възникват при контакт със зависимия клиент, т. нар. "трудни пациенти", направления и принципи на движенията за взаимопомощ, техните взаимоотношения с институци­оналната терапия и т. н.

   Голям интерес буди винаги лекцията за 12-те функции на консултанта, които се разглеждат по разработката на Стенли Кулевич:

   1)  дълбок анализ като зараждане на процеса на консултиране (умение да се изведе от получените от и за клиента информации данни за цялостната му ситуация и за това, дали и доколко е подходяща за него дадена про­грама);

   2)  първи контакт като момент често решаващ за цялото по-нататъшно лечение (събуждане на самосъзнанието на клиента, вземане на решение, преодоляване на страха);

   3)  ориентация като начало на процеса на промяна (умело информиране на клиента за норми и ограничения в процеса на лечението, за техния смисъл; съзряване и разясняване на всякакви съмнения, осигуряване на чувството за безопасност);

   4)  оценка като помощно действие за планиране на направлението на процеса на здравеене (идентифициране на силните и слаби страни на клиента, повишаване на неговата самооценка, развиване на умението да се "чете между редовете", необходимо за елиминиране на противоречиви комуникати);

   5)   планиране на лечението като разработване на стратегии за про­мяна съвместно с клиента (определяне на проблемите и последо­вателността на решаването им, избор на цели и методи и т.н.);

    6)   консултиране като мотивиране уц!   към промяна (например: помощ в              решаването на проблеми, анализ на емоции и убеждения, мобилизиранена потенциала на клиента за решаване на проблемите му или за                 коригиране на убежденията или ценностната му система; развиване на умението да се слуша);

   7)  управление   на   процеса   на лечението като колективна работа на интердисциплинарна група от специалисти,    фиксирана    върху постигането на определени цели;

   8)  кризисна интервенция като умение да се използва кризата като силен фактор за промяна (ранно диагнозиране на кризата, способност за изпол­зване на негативната ситуация за положителна промяна);

   9)  образование на клиента като подсилване на неговите способности да се противопоставя на рецидивите на болестта (избор на съдържание и методи);

   10)  направление като постигане на комплексни цели (помощ в задово­ляване потребностите на клиента, които той сам не е в състояние да задо­воли; план за по-нататъшното лечение);

   11)  водене на документация като умение да се използват данните в про­цеса на промяната (обмяна на информация в екипа - важна част от съдействието и съвместното постигане на целите, важни за клиента);

   12)  консултация с други специалисти относно лечението и цялостното обслужване  на клиента (способност  на консултанта за осъзнаване  на собствените му ограничения; всестранна помощ на клиента).

   Освен впечатленията от лекциите, освен получените знания и материали, участниците отнасят в своите страни и други неща, по-малко измерими, но не по-малко ценни: големите емоции, преживяни на сбирките на АА и АН, в които те участват по време на семинара, както и взаимните контакти, приятелства и планове за по-нататъшно сътрудничество и нови срещи на нови семинари. Всичко това дава надежда, че мрежата за помагане на зависимите хора в нашите страни постепенно ще може да обхване всички страдащи, които ще поискат да потърсят помощ.

   Миналата година българските участници в Школата за консултанти отнесоха в България и първите няколко десетки екземпляра на съвсем пресния предишен, 5 брой на "Арка". Да се надяваме, че и тази година, на поредната априлска школа настоящият брой ще успее да се появи!

Анна Швед