ЛЕТНИТЕ СЕМИНАРИ В БУРГАС:

"Зависимост и съзависимост - ефикасни стратегии за помощ"

 

   Миналото лято, през юли, в Бургас се проведоха поредните два летни семинара, организирани от Фондация "Стефан Батори" в рамките на Регионалната програма "Аlсоhоl& Drug". Темата им - "Зависимост и съза­висимост - стратегии за ефикасна помощ" - е актуална както за самите зависими, така и за професионалистите, които се опитват да им помагат, затова тези обучения бяха предназначени и за двете групи.

   Семинарите се провеждаха в сградата на Районна ХЕИ, която беше и един от съорганизаторите на мероприятието. Други партньори от българска страна бяха Асоциацията "Имеон Балкани" от София и сдруженията "Доза обич" и "Вяра, воля, взаимопомощ" от Бургас.

   Занятията, освен лекции, представляваха преди всичко интерактивни форми на работа, като workshopв малки групи, ролеви игри и други парадраматични техники, дискусии; използваха се също филми.

     Първият семинар, проведен на 12-13 юли 2005 г., беше предназначен главно за зависими от алкохол с известен стаж на трезвеност, помагащи на други алкохолици в рамките на движенията за взаимопомощ. Участниците, 28 зависими и съзависими лица от Бургас, София и Габрово, работиха по следните теми:

•  зависимостта като болест

•  фактори съдействащи за възникването на зависимост

•  психологическите механизми на зависимостта

•  начинът на живот и трезвеността

•  програмите, подпомагащи запазването на трезвеност (24-часовата про­грама, програмата НАLТ)

•  алкохолно семейство и съзависимост

•  мотивиране към лечение и принципи за ефикасно помагане.

   Съдържанието  на отделните  модули  беше  еластично модифицирано в зависимост от интересите на участниците и включваше също работа по пробле­мите, с които те се сблъскват в ежедневния си опит. Затова доста време беше отделено например за дис­кусии върху възможностите и начините за сътруд­ничество между групите за взаимопомощ и профе­сионалистите помагащи на зависимите. Особено много въпроси и емоции събуди посоченият като пример опит на полските АА, които навремето са успяли да се преборят със същите проблеми, пред които сега се изправят групите АА в България.

     Вторият семинар протече през следващите два дена, 14-15 юли, и беше предназначен за профе­сионалистите работещи със зависимите и техните семейства. В обучението участваха 26 души от професионалните среди на Бургас - психолози, пси­хиатри и семейни лекари, социални работници, педагози. Те разработваха почти същите теми както участниците в първия семинар, както и допъл­нително темите:

•  програмата "Минесота" като интердисциплинарна помощ

• програмата на 12-те стъпки като програма за духовно развитие и като необходимо допълнение към терапията

•  поведенчески модели в дисфункционалното семейство и приципи за работа с децата от алкохолните семейства и със съзависимите близки

•  интервенцията като ефикасен метод за мотивиране към лечение

•  условия за ефикасно помагане на зависимите лица.

     В последния модул бяха използвани материали изработени от самите зависими по време на workshop-а "Принципи за ефикасно помагане" на първия семинар, с цел да се покажат на професионалистите нуждите и очакванията, както и опасенията на зависимите па­циенти, а също така и за да се приближат идеите и да се покаже потенциалът на общността на АА и други движения за взаимопомощ като пълноценно допълнение и разширение на про­фесионалните терапевтични въздействия (а не -като вредна "конкуренция" на терапията или "сектантство", както, за съжаление, все още доста често се интерпретират движенията за взаимопо­мощ от някои професионалисти в България).

   Със същата цел в програмата на семинара включихме изложението на представител на общността Анонимни Наркомани, който, споделяйки опита си в областта както на собственото здравеене от зависимостта, така и на помагане на други наркозависими, същевременно посочи допирните точки и изтъкна възможностите за конструктивно съдействие на групите за взаимопомощ с професионалистите. Изложението събуди много голям инте­рес и тази среща стана един от най-ценните моменти в цялото обучение, което много ни радва.

   Радваме се също, че нашите мулти-медиални материали, по които водихме семинарите, ще се използват на заня­тията със студентите по психология в бур­гаския университет. Това е също пореденетап от нашето сътрудничество.

    Благодарим на всичките участници, че поискаха да ни посветят тези няколко хубави летни дни, за да потърсят нещо може би не толкова ново, но нещо, което да им позволи да помагат (може би?) по-ефикасно, тоест по-добре!

 

Водещите на обучението:

 Анна Швед и Анджей Майхер