ИНТЕРВЕНЦИЯТА КАТО МЕТОД ЗА МОТИВИРАНЕ НА ЗАВИСИМИЯ КЪМ ЛЕЧЕНИЕ

 

(РАЗМИШЛЕНИЯ СЛЕД ЛЯТНАТА ШКОЛА В КОНСТАНЧИН)

 

   През септември 2005 година в крайваршавския Констанчин се състоя поредната Лятна школа по проблемите на зависимостите, организирана всяка година от фондация "Стефан Батори"; този път темата беше "Зависимост и насилие". Ние трябваше да проведем един от четирите алтернативни цикъла практически интерактивни занятия, посветени на интервенцията при алкохолизма.

   Основната ни задача беше да запознаем практически нашите участ­ници с разработения в САЩ и от години с успех прилаган в Полша метод на интервенция, разбирана като ефикасно мотивиране на алкохолика за вземане на решението да започне лечение. По време на дискусиите, предхождащи семинара в Констанчин, както и по време на първоначалните разговори с участниците, се оказа обаче, че изходна точка за разработването на тази тема е самото явление зависимост, чиито механизми предопределят функционирането на алкохолика, неговото мислене, тоест - обуславят реакциите му срещу различни въздействия, включително и срещу тези, на които искаме да го поддадем по време на интервенцията. Поради тази причина знанията за алкохолната болест и факторите на поведение на болния са много важни за всеки участник в интервенционнага сесия. Втора изходна точка се оказа влиянието на алкохолизма върху семейството на зависимия, тъй като обикновено именно близките стават най-важните участници в интер­венцията, и затова трябва да имаме предвид и тяхното емоционално състояние, от което често зависи успехът на сесията и което се детерминира почти от същите механизми, на които е подвластен алкохоликът.

   Затова самата тема интервенция се оказа последен елемент от верига проблеми:

 

Зависимост

(психологичен портрет на алкохолика като потенциален "обект" на интервенция)

семейството на алкохолика

съзависимостта на партньора и ролите на децата

 (психологични портрети на потенциалните участници в интервенцията)

ИНТЕРВЕНЦИЯ

(подготовка, провеждане, резултати)

 


 

   Такъв подход даде на участниците възможност да видят причинно-следствената логикакакто на планираните действия, така и на евентуалните проблеми, съпътстващипровеждането на интервенционната сесия.

   А самите занятия ни донесоха - и на нас водещите, и, както личи от снимките, на самите участници, много силни емоции. Благодарим ви за активността, находчивостта и проницателността на вашите наблюдения и въпроси!

 

 

Анна Швед

 Анджей Майхер