САМОУПРАВЛЕНИЕТО И

 АЛКОХОЛНИТЕ ПРОБЛЕМИ

 

   От 3 до 5 октомври в курортното градче Риня близо до Варшава се състоя годишна конференция на водещите общини и големите градове, на която бяха представени успехите на общините и проблемите, с които се сблъскват в тази област. Конференцията беше организирана от PARPA-полската държавна агенция за решаване на алкохолните проблеми, а присъ­стваха също и представители на EUROCAREи на PacificInstitute, САЩ. Имаше и гости от Украйна и България. Конференцията откри директорът на PARPAЙоанна Микулска, която запозна участниците с документите на ЕС, свързани с политиката на Общността относно алкохола. Богуслав Прейснер представи резултати от общополски изследвания свързани с употребата на алкохол, от които се видя, че макар и да има достатъчно проблеми в тази област, Полша е напреднала извънредно много в тяхното решаване и може да служи за модел не само за страните от бившия соцдагер, но и за повечето западноевропейски държави. Последваха изказвания как в различните общини се справят с нетрезвите шофьори, с насилието в семейството (в по-голямата си част свързано с алкохола), за международното сътрудничество (с Германия и Чехия), за акцията Бременност без алкохол и дискусия на тема: Новата национална програма за профилактика и решаване на алкохолните проблеми.

     Д-р Робърт Рейнолдс от PacificInstituteзапозна участниците с алкохолния проблем и семейното насилие в САЩ и как местните власти там се справят с това, а секретарят на EUROCAREДерек Ръдърфорд - със сътрудничеството на европейските държави при ре­шаването на алкохолните проб­леми.

     Най-голям интерес предизвика дискусията по новоприетия (на 29 юли 2005 г.) Закон за проти­водействие срещу насилието в се­мейството, на която присъстваха видни полски юристи и пред­ставители на различни мини­стерства, а водещ беше известният полски психолог Йежи Мели-бруда. Разискваха се мерките, които могат законно да бъдат предприети срещу насилниците, правата и възможностите за въздействие от страна на общините и доколко ефикасни са те за предпазване на жените и децата от насилие.

     Изводите от конференцията бяха, че независимо от трудностите и про­блемите при справянето с алкохолните проблеми и насилието в семей­ството, в Полша е направено много и нейният опит в тази област може да бъде изключително полезен в европейски мащаб.

 

В. Димитров