АЗ ВЕЧЕ НЕ ПУША!

 

   На 02.12.2005 г. Клуб "Здраве" в Центъра за социална рехабилитация и интеграция на хора с психични проблеми в Пазарджик организира празник под наслов "Аз вече не пуша". Идеята беше бивши пушачи да споделят своя опит при преодоляването на никотиновата зависимост и да послужат за пример на пушачите. Бяха поканени и специалисти от кабинета за отказване на тютюнопушенето към Районната инспекция за опазване на общественото здраве, които предоставиха материали, разясниха отрица­телните последици от този проблем, дадоха статистически данни за нашата страна и отговаряха на въпросите на присъстващите.

   Всеки един от участниците в празника изказа своето мнение по въпроса за тютюнопушенето, изхождайки от своята позиция - на пушач, непушач или бивш пушач. Установи се, че повечето от пушачите са започнали, за да бъдат съпричастни към референтната група, да не се делят от нея, тъй като тя се е състояла главно от хора, които пушат и са спрели, когато са сменили средата с такава, в която не се пуши. Пушачите бяха явно притеснени при разкриването на своята позиция, тъй като си дадоха сметка за вредата от своя навик, за това, какво им дават и какво им вземат цигарите не само на тях самите, а и на хората около тях. Равносметката не беше в полза на тютюнопушенето. Това ни накара да смятаме, че организираното меро­приятие е постигнало ефекта, който целеше.

   След самата дискусия имаше изненада, подготвена от органи­заторите - за всеки имаше пред­видена награда: за непушачите -грамота за приноса им за един по-добър и по-здрав свят; за пуша­чите - пакет лукчета, като стимул за отказване от тютюнопушене; а за бившите пушачи — чаши с на­дпис "Аз вече не пуша". Емоциите бяха налице, а самият празник завърши с почерпка за всички съмишленици за ЕДИН ПО­ЗДРАВ И ПО-ДОБЪР СВЯТ БЕЗ ТЮТЮНЕВ ДИМ.

 

 

Мартина ПЕТКОВА,

 организатор на Клуб "Здраве"