RECOVERY

 

   Recovery на английски значи: оздравяване. Този термин се използва за определяне на постоянния процес - пътя към оздравяване.

 

1. Холистичен (цялостен, всеобхватен) подход към човека

   През последните десетилетия развитието на психологията, акцентираща върху подсъзнанието, както и новите открития в областта на медицината, са довели до едно по-дълбоко разбиране на човека. Знаем вече, че много болести имат своето начало в психическите процеси. А състоянието на здравето от своята страна влияе върху психологическото и духовно раз­витие на личността. Методът Healingе ефикасно съединение на лечение и молитва. Известен психотерапевт, В. Франкл, лекува своите пациенти, помагайки им да намерят смисъла на живота ("логотерапия"). А класикът на американската психология, Аврам Маслоу, твърди, че за развитие, за ре­ализация на вътрешния потенциал на човека, за неговата "само-актуализация", както го нарича самият автор, е необходимо да се задово­ляват всичките потребности на човека. Като започнем от основни, физи­чески нужди, като удовлетворяване на глад, жажда, топлина, чувство за безопасност, защита, стабилност, подкрепа, общуване и така нататък, прогресиращо. Маслоу разглежда човешките потребности като пирамида, в която намиращите се по-надолу органични потребности трябва да бъдат поне отчасти удовлетворени, за да могат да се проявят потребностите от по-високите нива, подпомагащи психическото и духовно развитие на човека и неговата самореализация.

   Всичко в човека е взаимосвързано. Всичките сфери на активността му зависят една от друга. Ако човек е "занемарил" своето физическо състояние и е престанал да се грижи за тялото си, това непременно ще се отрази върху неговото психическо равновесие. Вследствие на изтощение на организма (липса на витамини, минерални и други вещества, необходими за активното функциониране на организма), той може да придобие синдром на хронична умора, което означава, че ще стане вътрешно потиснат, апатичен, тъжен. И обратно: неразрешените вътрешни конфликти на човека, продължи­телният стрес, претоварването на нервната система рано или късно ще завърши с някаква физическа болест (язва, инфаркт и т. н.). Това означава, че ако се стремим да вървим напред, към все по-пълно разбиране и про-явяване на личността си, към постигане на поставените цели, към раз­криване на собствения си потенциал, ако желаем да се научим да обичаме другите хора и да бъдем обичани, да се научим на състрадание и да намерим своето призвание, като за начало на всичко това е необходимо да се научим да обичаме себе си. Да се грижим за своите нужди във всеки аспект на на­шето съществуване.

   Човекът живее и функционира в три сфери: телесна, психическа и ду­ховна. Важно е равновесието между тези три измерения и грижата за всяко от тях. В резултат на пренебрежително отношение към който и да е аспект на съществуването страда целият човек, деградацията настъпва във всички­те сфери.

 

2.Какво означава - да си здрав?

   Самото понятие "здраве" значително е разширило своите граници. Сега то включва не само отсъствие или отстранение на негативните симптоми, но и пълноценно развитие на човека във всички сфери на неговия живот. Това не е само поправяне на физически недостатъци и негативни последствия от болестите, което често може да доведе само до временно, мнимо благо­получие, психически комфорт. Здравият човек е такъв човек, който посто­янно се развива, който се грижи за себе си; развитието предполага също промяна на мирогледа и убежденията, а често пъти и на цели и ценности. Здравеенето е един непрекъснат процес на човешкото развитие.

 

3. Хайде да погледнем, като пример, какво става, когато човек престава да се грижи за духовната си сфера. Всяка личност притежава, освен основните физически и психологически нужди, също и духовни. Ако човек не обръща внимание на своите духовни стремежи, съзнателно или несъзнателно ги потиска, тогава празнотата, която се образува на това място, непременно ще се нуждае от запълване с нещо друго.

 

I. Духовни нужди;

·  нужда от вяра в чудо, в съществуването на висш разум

·  нужда от единство и принадлежност към нещо по-голямо

·  нужда от последване гласа на съвестта

·  нужда от притежаване на смисъла на живота и определящите го ценности

·  нужда от нравствени норми

·  нужда от безкористност

·  нужда от творческа деятелност

·  нужда от красота

 

Духовният глад, както и всеки друг глад, се нуждае от удовлетворение.

 

II. Сурогати, с които се запълва духовният вакуум;

·  наркотици, алкохол, психоактивни вещества

·  ядене (компулсивно преяждане)

·  секс

·  хазартни и компютърни игри

·  пари и вещи

·  власт, престиж, амбиции

·  отношения (съзависимост)

·  деятелност (работохолизъм)

 

   Ако човек бяга от духовното ниво на живота си, получава се един вид вакуум, който запълват зависимости, мании, натрапчиви мисли и ком­пулсивно поведение. Алкохолизмът, наркоманията и другите зависимости, обещавайки лесно чувство за "щастие", стават капан за човека. Дори такива естествени процеси като нуждата от ядене, сексуални отношения, работа и т. н., започват да играят патологична роля, все повече и повече запълвайки останалите сфери на живота. И тогава например човек влиза в сексуален контакт, не за да завърши и допълни любовта си към друг човек, а винаги когато всъщност желае да се почувства принадлежащ към нещо голямо, да усети всеобхващащо единство (всъщност с нещо висше, с Висша сила), или просто да избяга от чувството за самота, или пък да намали стреса.

   Погнусата от храна или напротив - преяждането, както при булимията, могат да станат налудничави идеи. Яденето става не само удовлетворяване на глада, но и на различни неприятни чувства - на тъга, разочарование, липса на любов, одобрение. Ядем, когато искаме да се почувстваме по-безопасно или да се разтоварим. Според психиатрите при все повече хора се наблюдават смущения в храненето; с помощта на прекомерното преяждане или недояждане те се опитват да се справят с емоции, които в тях над­деляват. А вместо това си добавят и още един враг - пълната чиния.

 

1. Има изход

   В този случай огромна роля могат да изиграят групите за взаимомопощ, основани по програмата на 12-те стъпки.