ФОНДАЦИЯ “ПОСОКИ 2005”

ЦЕНТЪР “НОВО НАЧАЛО”

  

     Уважаеми дами и господа,

 

     Казвам се Галя Миткова, социален работник съм и майка на две деца. Приятно ми е да представим на Вашето внимание дейността на създадената от мен фондация “Посоки 2005” с увереността, че тя ще събуди Вашия интерес и желание за подкрепа.

     Фондацията е учредена на 17.03.2005г. с предмет на дейност: осъществяване на социално-рехабилитационни програми и проекти за поведенческа мо­ди­фи­ка­ция на зависими от психоактивни вещества, създаване на социални контакти и подпомагане на зависимите младежи в процеса на ресоциализация, подпомагане на деца в риск и деца от дисфункционални семейства. За целта ние работим със семействата и техните деца за превенция на рисковите поведения. Нашият опит показва, че децата посягат към дрога, защото подражават на по-големите, задоволяват своето любопитство, скучаят, противопоставят се на забрани, искат да преодолеят своите комплекси, търсят начини да повярват в себе си, искат да им се обърне внимание. Разбира се, нашата цел е да подпомогнем семействата в процеса на общуване със своите деца и в осъзнаването на факта, че всеки трябва да бъде такъв, какъвто е, да се чувства защитен от опасност и несправедливост и да не се страхува. В организацията членуват и взимат дейно участие и родители без подобен проблем в семейството, но съзнаващи огромната опасност, която застрашава всяко дете на възраст над 12 години.

     Създаденият от нас център в село Буново – Защитен дом “Ново Начало”, е част от целите на организацията и до този момент повече от 30 младежи и техните семейства са намерили тук решение за своите проблеми. Организацията работи с рискови групи за превенция на СПИН и НIV, като преди всичко главна цел е да се предпазят децата от грешки, отчуждение, изолация, несигурност – основна причина за ри­с­ко­во поведение. Пара­лел­но със защитения дом фун­к­цио­нира и програма Дне­вен център в Со­фия за ро­ди­те­ли, търсещи ин­фор­ма­ция по отношение на ри­с­ковите поведения в се­мей­ството и актуал­ни­те въ­про­си свързани с при­чи­ни­те, по­след­ст­ви­я­та, на­чи­ни­те за от­ре­а­ги­ра­не и пре­ван­ти­в­ни­те ме­р­ки в слу­чай на нужда.

     За целта се провеждат се­ми­на­ри, беседи и лекции в няколко сто­лични училища ка­то пре­вен­ция на рисково поведение сред под­раст­ва­щи­те. Децата се обу­ча­ват на уме­ния за справяне с ви­со­ко ри­с­кови ситуации, умения за от­каз на евентуално пред­ла­га­не на меки наркотици в учи­лище, придобиване на зна­ния по отношение вредите от у­по­требата на алкохол и нар­ко­тици; набляга се и на вре­да­та от тютюнопушенето.

     Основната цел на нашата дейност е от една страна намаляване на щетите и вредите от употребата на психоактивни вещества, като най-активна е пре­ван­ти­в­на­та работа с деца, а от друга – семействата им да придобият умения как да об­щу­ват с тях, за да ги предпазят от наркотиците, и да им показват, че ги обичат такива, каквито са.

     Никое дете не се ражда наркоман и за да победим войната срещу дрогата, е необходимо да престанем да именоваме врага, а да изместим фокуса към позицията “за децата” и “за семейството”. Децата злоупотребяват с наркотици, защото се опитват да оцелеят, затова докато водим война с наркотиците, трябва да помним, че злоупотребяващите с вещества често могат да бъдат и нашите деца.

     За да могат програмите да достигнат до по-голям брой деца, родители и нуждаещи се и те да получават навременна, специализирана и ефективна помощ, се нуждаем от ВАШАТА морална и финансова подкрепа, чрез която ре­а­ли­зи­ра­не­то на проектите ще съдейства за намаляване нивото на престъпността, намаляване броя на младежите употребяващи ПАВ, намаляване на вредите вследствие от употребата на вещества, намаляване на здравните и социални раз­хо­ди на обществото и повишаване качеството на живот.

     Аз, като гражданин, специалист и родител, заедно с екипа на “ Посоки 2005” изпълняваме социалния си ангажимент към семействата и децата пред­раз­по­ложени към рискови ситуации. Искрено се надяваме, че и Вие ще се при­съ­е­ди­ни­те и ще станете част от нашата социална и хуманна дейност.

 

Председател: Г. Миткова

Адрес за кореспонденция:

с. Буново, община Мирково, обл. Софийска, Център “Ново Начало”

Банкова сметка:

Пощенска банка IBAN-ВG97BPBI79401055589201-левова; SWIFT-BPBIBGSF

E-mail адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Повече за нас на http://www.novonachalo.com