РАБОТНА СРЕЩА

 

     През месец май 2006 година в Плевен бе организирана работна среща със служители от Затворите Стара Загора, Бургас, Плевен и Белене, на която се постави началото на работна връзка между екипите ангажирани по проблемите на зависимостите в условията на изолация. Участие взеха и своя опит споделиха  д-р Руслан Тонев, Катя Резашка, Ивелина Печеникова, Радост Найденова, Ваня Пироева, Ваня Йосифова и представители от фондация “Плевен 21 век” – Нели Велкова и Александър Кръстев. Със загриженост бе потвърдена тенденцията на значително повишаване на лицата злоупотребяващи и зависими от ПАВ в местата за лишаване от свобода. Като теоретична постановка колегията се обеди­ни около био-психо-социалния модел за зависимостта като болест, т.е. хронично рецидивиращо заболяване със специфични механизми и симптоми, като съще­ствуват три групи фактори: психични, биологични и социални, за нейното въз­никване и развитие.

     Пряката връзка между зависимостта и антисоциалното поведение изостря необходимостта от специализирани грижи и третиране на тази категория правонарушители в условията на затвор. Работещите до момента пилотни про­гра­ми в Затворите Стара Загора от 2003 год., Бургас от 2005 год., Плевен от 2006 год. са базирани на принципите на програмите Минесота, Атлантис, Те­ра­пев­тична общност /от Есенен Университет по Зависимости на проф. Игор Куцинок/. Бяха обобщени както добрите практики, така и проблемите в тази област.

     Тридневната среща бе доста ползотворна и завърши с изготвяне на проекто-програма за работа с лица лишени от свобода, зависими от ПАВ в ме­с­та­та за лишаване от свобода. Надяваме се, това да улесни създаването на устойчив работещ модел в пенитенциарната система, както и да подобри вза­имо­дей­ствието между отделните поделения и връзката с външни специалисти.

 

     Искрено благодарим на Фондация “Стефан Ба­то­ри”, на Аня и Анджей, които и през настоящата година да­доха възможност на колеги от българските затвори да по­черпят опит и знания при ра­ботните си посещения в Полша.

 

Радост Найденова

Стара Загора