Предизвикателството алкохолна зависимост

Летен семинар в Пазарджик

 

 

     На 21 и 22 ю­ли 2006 г. в Цен­тър за психично здраве „Чо­ве­колюбие” в Па­зарджик се про­ве­де семинар:

„Зависимост и съ­за­ви­си­мост: ефикасни стра­те­гии за помощ”.

 

     Събитието бе финан­си­рано от Регионалната про­гра­ма „Алкохол и наркотици” на Ин­ститута „Отворено об­ще­ство” – Будапеща. Ор­га­ни­за­то­ри бяха Фон­дация „Стефан Ба­тори” – Вар­шава, Полша, Сдружение „Чо­ве­колюбие” – Па­зарджик и Асо­циация „И­ме­он Балкани” – Со­фия. В се­ми­нара участваха чле­нове на екипа и клиенти от Цен­тър за социална ре­ха­би­ли­та­ция и интеграция на хора с психични проблеми в Па­зар­джик, психолози от Пси­хиа­тричния диспансер в Пловдив и от Затвора в Па­зар­джик, както и членове на група на анонимните алкохолици в София.


     Николай Васев- клиент на ЦСРИ „Човеколюбие”

     Исках да науча повече за алкохола, за да спо­деля наученото с мои приятели, които са зависими от него. Интересувам се основно от при­чините, кои­то подтикват хората към зависимост – натрупан гняв, неумение за споделяне, чувството за ма­ло­цен­ност и други. Доволен съм, че можах да присъствам на такова обучение и да си обогатя знанията. На­дя­вам се да ги приложа и на практика.

 

     Стоян Чалъков – студент по психология

     Радвам се, че можах да науча повече за ал­ко­хол­на­та и наркотичната зависимост с участието си в то­зи семинар. Научих, че алкохолът в много от­но­ше­ния прилича на наркоманията. Разликата е, че той е ле­гален, освен при непълнолетните. Разбрах, че ако искаме да помогнем на зависим, трябва да знаем, че ще правим неща, които той не иска. Зависимият от­ри­ча нуждата си от помощ. Много е важно да се по­ощрява, да се мотивира и семейството. Това са само малка част от новите ми знания. Мерси!

 

     Елена Гивечева – педагог

     Алкохолът винаги е бил един от най-сериозните проблеми в моето семейство. Отидох на това обучение, за да науча нещо ново за справянето с този проблем. Беше много интересно, вълнуващо и полезно. Видях една много различна гледна точка и разбрах, че не е срамно да си признаеш, че имаш проблем и нужда от помощ. Хареса ми сюжетната игра за семейна интервенция. Благодаря на организаторите и за дадената ни литература. С удоволствие ще участвам в друго подобно обучение.