ЕСЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ ПО ЗАВИСИМОСТИ

София, 2006 год.

 

 

     За шести пореден път в Софиясе про­ве­де Есенният Университет по Зависимости 2006, който е организиран от Института по по­веденчески стратегии.

     Темите бяха изнесени от д-р Игор Ку­це­нок (Калифорнийски университет Сан Дие­го) – “Употреба, злоупотреба и зависимост от амфетамини и метамфетамини, фар­ма­ко­логични и субституиращи подходи” и от доц. Владимир Велинов – “Съдебно-екс­пер­т­ни аспекти на зависимостите и за­ви­си­ми­те поведения”.

 

     На петдневната среща присъстваха специалисти от цялата страна, което даде възможност паралелно с обучението да се обмени опит, да се създадат про­фе­сио­нал­ни контакти и да се доразвиват създадените вече такива.

 

     Участието ми за трета поредна година ме убеди в няколко неща: добрата ор­га­низация, безспорният професионализъм на екипа от водещи и положителният заряд на аудиторията катализират създаването на традиции и уникалност на този български форум. Приносът, който дават ежегодно Игор, Жоро и целият им пре­кра­сен колектив за сверяване на часовника на българските специалисти с по­сти­же­нията на световния опит, не само гарантира знания и опитност за ефективна ра­бота, но и вече постига своята мисия. Големите стратегии и национални про­гра­ми не са излекували никого. Нека да започнем с малко, от днес, нека го пра­вим от сърце, заедно в мрежа.

 

     Иска ми се да завърша с посланието на всеки един есенен университет:

     “Ние посвещаваме ЕУЗ на всички наши клиенти, пациенти и техните близки. Всеки ден ние придобиваме нови знания и умения в лечението на тези състояния преди всичко благодарение на работата с тях.”

 

     благодаря на всички, които косвено или пряко имат своя принос в реализирането на тази инициатива!

 

     Довиждане до ЕУЗ – 2007 год.!

 

Радост Найденова

Стара Загора