Ново Начало

 

     Едно от най-силните впечатления, които изживяхме миналото лято в Бъл­га­рия, когато водихме традиционните ни вече летни семинари, беше няколкоднев­ното посещение в една на пръв поглед невзрачна, но необикновена къща в пла­нин­ското селце Буново – къща наречена “Ново Начало”, център за реха­би­ли­та­ция на зависими. Престоят ни там, наблюденията ни върху работата, която се вър­ши в центъра, дългите ни разговори както с екипа, така и с момчетата – оби­та­тели на къщата, ни вдъхват увереност, че това наистина може да бъда едно Но­во На­чало в направленията на работата със зависими лица в България. Убедени сме, че буновският център напълно заслужава да заеме съществено място в бъл­гар­ската система за противодействие на наркомании, да бъде подкрепян от една ев­ропей­ска вече държава и да послужи като образец за възникване на много дру­ги подобни центрове в страната. Това пожелаваме и на търсещите ефикасна и про­фесионал­на помощ за­ви­си­ми в България.

     Тръгнахме си от Буново за­редени с много емоции и на­де­ж­да, че все пак ня­какво ново на­чало вече е поставено...

 

Анна Швед и Анджей Майхер

лектори на фондацията “Стефан Батори”