I. Една история

     Искам да Ви разкажа една история, историята на център за рехабилитация на зависими “Ново Начало”.

     Преди малко повече от пет години, когато бях на финала на едно дълго и доста драматично пътешествие из дебрите на зависимостите и отчаяните ми опи­ти да спра, да се излекувам от наркоманията, или поне това, което тогава си пред­ставях като лечение, някъде дълбоко в моето подсъзнание се появи една мечта. Мечта да създам място, център, който да помага и да е ефективен. Това бе­ше ос­но­вната и водеща идея на представата ми за “Ново Начало”. Разбира се, по онова време всичко беше размито и неясно; единствено изпитваното вслед­ствие на безбройните опити, които бях предприемал, разочарованията, които бях при­чинил на близките за мен хора, както и болката, страхът и гневът, които но­сих в себе си, ме караха да вярвам, че програмата трябва да бъде с основна на­со­ченост към именно тези зони на човешката емоция и психика. Естествено, това отне доста време, сили и разочарования, но не това е най-важното. Аз самият тряб­ваше да мина през доста трудностисвър­за­ни с мо­ето въз­ста­но­вя­ва­не, за­що­то без по­зна­ние за се­бе си нямаше как да сти­гам и до други за­ви­си­ми. Това ми под­сказ­ва­ше, че работата, с ко­я­то се заемам, е спе­ци­фи­ч­на, че тя изисква зна­ния и опит и най-вече уме­ние да се гледат не­ща­та от различни ъгли. То­ва, ко­ето смятам, че раз­ли­ча­ва център “Ново На­ча­ло” от други про­гра­ми, е съ­четаването на различни под­ходи и представянето им по прагматичен и раз­бираем за самите зависими начин.

     Винаги съм искал да живея, без да употребявам, без от това животът ми и про­дуктивността ми да губят, тоест лечение във високопрагова програма, с те­ра­певтични и рехабилитационни елементи, работа в екип от консултанти с личен опит и психолози, социален работник и хора от други професии, имащи от­но­ше­ние и желание за работа.

     Основата на нашата програма са принципите на модел “Минесота”, в който се говори за възстановяването като процес, 12-стъпковата програма на Анонимни наркозависими, когнитивно-поведенческата терапия, емоционалното израстване и, разбира се, мотивацията за лечение.

     От личен опит знам, че няма универсално лечение, тоест лечение, което да от­говаря на всички зависими, защото всички зависими се различаваме в емо­цио­нал­но, психологическо и духовно отношение. Затова и основен компонент на на­шата работа в център “Ново Начало” е индивидуалният подход към всеки един участник. Груповата работа помага и затвърждава успешните поведенчески умения, придобити по време на престоя на всеки участник в програмата.

     Минал съм през много и най-различни форми на лечение, възстановяване, заместване и търсене на лесни и удобни за мен варианти, но това, което наистина работи на 100 %, е пълното въздържание от употреба на каквито и да било пси­хо­активни вещества.

     Ще ми се всеки един от нас да бъде малко по-солидарен, по-гъвкав към раз­ли­чията на другите около себе си, по-позитивен и най-вече да бъдем по-обичащи се един-друг. Това е нещо, за което си струва да помислим заедно, и без да искам да звучи претенциозно, Ви пожелавам да изпитате това, което изпитвам аз заедно с жена ми, прекрасния ни син, екипа на “Ново Начало”, приятелите ми, мом­че­та­та, ко­ито се борят за живота си и всички съпричастни.

Ж. Андреев