III. Да се обхване проблемът цялостно

 

     Председател и основател съм на “Българска асоциация за подкрепа на деца в риск” с лицензирана услуга за деца претърпели насилие и употребяващи ПАВ. В рехабилитационен център “Ново Начало” работя като психолог-консултант от пет месеца. Основната цел на центъра е да се даде възможност на всеки зависим да опознае болестта, да я приеме и да разработи здрави стратегии за нов, чист живот. Постигането на целта е дело на съвместните усилия на целия екип, който ра­боти в различни направления. Екипът се състои от психолози, социален ра­бо­т­ник и бивши членове на центъра преминали успешно рехабилитацията, които под­помагат процеса като консултанти и оказват силно влияние на мотивацията за лечение. Рехабилитационната програма включва отговорности и задължения (трудотерапия), индивидуални и групови терапевтични сесии. Основни те­ра­пе­в­ти­чни направления при лечението са: когнитивно-поведенческа психотерапия, арт-терапия, психодрама. Включени са обучителни модули под формата на се­ми­на­ри, беседи, тренинг-групи. Темите са базисни при лечение на зависимостите: опознаване, разбиране на наркоманията като болест, стратегии за справяне при рецидив, планиране и изпълнение на цели. Застъпени са широк спектър от нра­в­ствено-тематични единици – смирение, търпение, честност, прошка, при­я­тел­ство, отговорност, любов и т.н. В програмата е включена и едночасова разходка, ко­ято често е времето, когато членовете на центъра организират футболни сре­щи. Споделям идеята, че наркоманията е болест и това са младежи, които се ну­ждаят от помощ. Моето разбиране е, че за да се осъществи такъв лечебен про­цес, трябва да се обхване проблемът цялостно в човешки и социален аспект. Така стартирала, програмата е отворена към развитие и допълване, за да подпомага и създава дълги ремисии при наркозависимите и освобождаване от зависимостта.

 

Евгения Попова

Педагог, психолог, когнитивно-поведенчески терапевт