A- A A+

АркА

брой 7, януари 2007 г.

Редакция и превод: Анна Швед

Коректор: Йорданка Илиева-Цъган

Рисунки: Наталия Гордон, Екатерина Мужановска

Снимки: Анна Швед, Иван Добринов

В броя са използвани м. др. снимки на художествени творби на Адам Вални.

Благодарим за предоставянето им!

Графично оформление и предпечатна подготовка: Анна Швед

БЮЛЕТИН НА РЕГИОНАЛНАТА ПРОГРАМА
“АЛКОХОЛ И НАРКОТИЦИ”
НА ФОНДАЦИЯ “СТЕФАН БАТОРИ”

Издателят разрешава препечатването на нашите статии с молба за поместване на следната забележка:

“Препечатано от списание “АРКА”, издавано в рамките на Регионалната програма “Alcohol & Drug” на Фондация Стефан Батори.”

Pin It

 

          I. Една история

     Искам да Ви разкажа една история, историята на център за рехабилитация на зависими “Ново Начало”.

     Преди малко повече от пет години, когато бях на финала на едно дълго и доста драматично пътешествие из дебрите на зависимостите и отчаяните ми опи­ти да спра, да се излекувам от наркоманията, или поне това, което тогава си пред­ставях като лечение, някъде дълбоко в моето подсъзнание се появи една мечта. Мечта да създам място, център, който да помага и да е ефективен. Това бе­ше ос­но­вната и водеща идея на представата ми за “Ново Начало”. Разбира се, по онова време всичко беше размито и неясно; единствено изпитваното вслед­ствие на безбройните опити, които бях предприемал, разочарованията, които бях при­чинил на близките за мен хора, както и болката, страхът и гневът, които но­сих в себе си, ме караха да вярвам, че програмата трябва да бъде с основна на­со­ченост към именно тези зони на човешката емоция и психика. Естествено, това отне доста време, сили и разочарования, но не това е най-важното. Аз самият тряб­ваше да мина през доста трудностисвър­за­ни с мо­ето въз­ста­но­вя­ва­не, за­що­то без по­зна­ние за се­бе си нямаше как да сти­гам и до други за­ви­си­ми. Това ми под­сказ­ва­ше, че работата, с ко­я­то се заемам, е спе­ци­фи­ч­на, че тя изисква зна­ния и опит и най-вече уме­ние да се гледат не­ща­та от различни ъгли. То­ва, ко­ето смятам, че раз­ли­ча­ва център “Ново На­ча­ло” от други про­гра­ми, е съ­четаването на различни под­ходи и представянето им по прагматичен и раз­бираем за самите зависими начин.

     Винаги съм искал да живея, без да употребявам, без от това животът ми и про­дуктивността ми да губят, тоест лечение във високопрагова програма, с те­ра­певтични и рехабилитационни елементи, работа в екип от консултанти с личен опит и психолози, социален работник и хора от други професии, имащи от­но­ше­ние и желание за работа.

     Основата на нашата програма са принципите на модел “Минесота”, в който се говори за възстановяването като процес, 12-стъпковата програма на Анонимни наркозависими, когнитивно-поведенческата терапия, емоционалното израстване и, разбира се, мотивацията за лечение.

     От личен опит знам, че няма универсално лечение, тоест лечение, което да от­говаря на всички зависими, защото всички зависими се различаваме в емо­цио­нал­но, психологическо и духовно отношение. Затова и основен компонент на на­шата работа в център “Ново Начало” е индивидуалният подход към всеки един участник. Груповата работа помага и затвърждава успешните поведенчески умения, придобити по време на престоя на всеки участник в програмата.

     Минал съм през много и най-различни форми на лечение, възстановяване, заместване и търсене на лесни и удобни за мен варианти, но това, което наистина работи на 100 %, е пълното въздържание от употреба на каквито и да било пси­хо­активни вещества.

     Ще ми се всеки един от нас да бъде малко по-солидарен, по-гъвкав към раз­ли­чията на другите около себе си, по-позитивен и най-вече да бъдем по-обичащи се един-друг. Това е нещо, за което си струва да помислим заедно, и без да искам да звучи претенциозно, Ви пожелавам да изпитате това, което изпитвам аз заедно с жена ми, прекрасния ни син, екипа на “Ново Начало”, приятелите ми, мом­че­та­та, ко­ито се борят за живота си и всички съпричастни.

Ж. Андреев

Pin It

Страница 10 от 40