Лятна школа по зависимости– Лвов(Украйна)

 

     В края на юни в Лвов, Украйна се проведе XIIIМеждународна лятна школа, организирана от фондация “Стефан Батори”. Tемата беше „Зависимост, съза­ви­симост, насилие в семейството”. От България участие взехме четирима души. И днес, когато пиша тези ре­до­ве, е минал повече от месец, но аз отново се връщам в атмосферата и спомените от школата. Лятната школа беше невероятно събитие, събиращо различни спе­циа­листи, които при други обстоятелства едва ли биха се срещнали. Всеки от нас бе­ше от различна страна, различна организация, на различен етап от про­фе­сио­нал­ното си развитие, но ни обединяваха общите трудности в работата ни, об­щи­те стремежи да направим страданието на нашите клиенти по-поносимо.Oбе­ди­няваше ни възможността да обменим и споделим това, което знаем, да на­пра­вим знанието си общо и по този начин да го умножим.

     Много бих искала да споделя с вас, които не бяхте там, но зная че с голям интерес бихте присъствали, това, което ме впечатли, и това, което пренесох в България.

     И така – Лятната школа започна със запознаване на всички участници – от Молдова, Таджикистан, Украйна, Армения, Грузия, България. Програмата се състоеше от лекции и семинари в малки групи. Лектори бяха Ева Ошатинска, Лариса Дидковска, Валентина Новикова, Дариуш Сковронски, Виктор Оша­тински. Семинарите, в които имахме избор да се включим, бяха на следните те­ми: „Как да помагаме на жертви на насилие”, „Съзависимост в семейството”, „Моделът Минесота в тера­пев­тичната общност”, „Про­гра­мата 12 стъпки в лече­ние­то на зависимостите”.

     Лекциите бяха повече от ин­тригуващи. Лариса Дид­ковска представи лекцията си „Семейството”, в която бяха засегнати взаимо­отно­ше­ния­та в семейството и мястото на детето в тези взаимоотноше­ния, дисфункциите, които въз­никват в семействата и сто­ят в основата на редица страдания, сред които и зависимостта, насилието, злоупотребата с родителската роля. Ева Ошатинска представи тема „Про­фи­лактика”, в която по един забелижителен начин изясни значението на про­фи­лактиката и това, че тя не е просто програми и конспекти на хартия, плашещи с вредата от наркотиците и алкохола, а реални дейности, които са директно обвързани с ежедневието и интересите на децата, учителите, родителите.

     Особено впечатляваща беше лекцията на Дариуш Сковронски „Как да работим с виновници за домашно насилие”. Това за България е една нова тема. Опитът тук е по-скоро в подкрепа и защита на жертвите, а партньорът прилагащ насилие или не е обхванат от професионална помощ, или спрямо него са при­ло­же­ни единствено рестриктивни мерки по смисъла на закона. Това обаче не е в състояние да предизвика необходимата трайна поведенческа промяна. Частично беше представена „Програмата за прилагащи домашно насилие” и стъпките на нейното „прохождане” и развитие в Полша.

     Имахме възможност да при­състваме на представяне на Виктор Ошатински – „За престъплението и нака­за­ние­то”. Ошатински представи про­фесионалната позиция, чена­ка­занието е консервативна тен­денция, а реха­би­ли­та­ция­та е нов, по-ефективен метод за въздействие и промяна.

     Никога няма да забравя и Валентина Новикова – изключително харизматичен и вдъхновяващ преподавател. В лекцията „Моите 12 стъпки” тя представи личния си опит по трудния път на зависимостта и още по-трудния път на здравеенето и трезвеността.

     Новикова беше водещ и на един от семинарите „Съзависимост в семей­ство­то”. За всички нас, които работим с проблемите на зависимостта, е много важно да разбираме механизма на съзависимостта.

     Пътувайки към България имах усещането за удовлетвореност и увереността, че от Лвов отнесох не само нови идеи и знания, а и открих много съмишленици извън пределите на България. И ако познанието разкрива нови предели, то дава възможност и да усетим колко още знание и опит съществуват по света, да усетим границите на собствения професионализъм и да започнем да търсим. Лятната школа ми даде възможността да науча, но и вдъхновението да про­дъл­жа­вам да търся...

     Благодаря на ко­ле­гите от Фондация „Стефан Батори” за въз­можността да при­съствам на Лят­на­та шко­ла и за опи­та, кой­то споде­ли­ха с нас.

 

13.08.07 г.

гр. Стара Загора

 

 

Татяна Кючукова

психолог

Сдружение „Самаряни”